جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09177612207 در تماس باشید.


پرونده کلاسه : 72/330/12

رای شعبه 12 دیوان عالی کشور
دادگاه به این استدلال که چون مستاجرین طبق ماده 10وبند2ماده 14قانون روابط موجرومستاجرسال 1356حق انتقال وواگذاری منافع مورداجاره رابه غیرنداشته عمل نامبرده دارای اعتباروآثارلازم قانونی به نحوی ]که [خوانده ...رابه عنوان مستاجر،مالک قانونی منافع مغازه هادانست تشخیص نداده درنتیجه حکم برخلع یدخوانده اصلی ازدکانهای موردبحث ورددعوی خواهان متقابل صادرنموده است استدلال مذکورصحیح به نظرنمی رسدزیراقطع نظراز اینکه خوانده به موجب اقرارنامه مورخه 5/1/66منافع دکانی راازابتدای تنظیم قراردادبه وسیله خواهان متعلق به خودمی دانداساساضمانت اجرای این تخلف راماده 19قانون مرقوم معین نموده ،بدین معنی که اگرمستاجرباوجود سلب حق انتقال منافع به غیرمورداجاره رابه دیگری واگذارکندومالک راضی به انتقال نبادفقط مالک می توانددرخواست تخلیه نمایدودرمقابل تخلیه حق کسب ویاپیشه یاتجارت مستاجررابارعایت تبصره یک ذیل ماده 19... بپردازدودیگرحقی برای مستاجرمتصورنیست دادگاه می بایست بالحاظ مدارک ومستندات طرفین وحکم ماده مزبورومراتب فوق الاشعارورسیدگی مبادرت به اتخاذتصمیم نمایدلذادادنامه تجدیدنظرخواسته رانقض و پرونده رابه منظوررسیدگی مجددبه شعبه دیگردادگاه حقوقی یک ...ارجاع می نماید."(72/330/12)

* سابقه *
دراین پرونده آقای "الف "...دادخواستی به خواسته خلع یدازدوباب مغازه پلاکهای ...علیه آقای "ب "به دادگاه تقدیم می داردوتوضیح می دهدکه مالک منافع دوباب مغازه پلاکهای موصوف می باشداجاره نامه ازسال 67تنظیم ومال الاجاره تاپایان سال 69طبق رسیدپرداخت شده است خوانده که دراموال مغازه باموکل شرکت داشت پس ازبردن اموال مشترک دراواسط سال 68هردو مغازه رادرتصرف غیرمجازخودگرفته ودرآنهاراقفل نموده است ازطرفی آقای "ب "و"ج "و"د"دادخواستی تحت عنوان دعوی متقابل وواردثالث وبه خواسته فسخ اجاره نامه های مربوط به دومغازه شماره 71و72 مورخ 24/3/64به طرفیت آقای "الف "رابرای اداره دوباب مغازه امین خودقرارداده که جزئیات آن دراقرارنامه 15/1/66مندرج است ضمناتوافق کرده ندکه آقای "الف "دوباب مغازه راظاهرابه نام خودودرباطن برای آقای "ب "خریداری می نمایدوبه همین ترتیب عمل شدوآقای "الف "به مورج قولنامه 15/11/62ورسید30/8/64 مبنی بردریافت مبلغ خریدسرقفلی مراتب راتاییدکرده است ،درسال 1368 روابط طرفین تیره شد...وهمچنین تقاضای خلع یداستنادماده 10قانون جلوگیریازتصرف عدوانی درخواست شدکه دادیارپس ازجلب نظرکارشناس .. حکم خلع یدصادرکرده که ...اجراگردیدومغازه تحویل آقای "ب "شدوسرانجام دادگاه پس ازرسیدگی واستماع اظهارات طرفین خلاصه بدین شرح مبادرت به صدوررای می نماید:
"باتوجه به مراتب فوق واستماع اظهارات طرفین وملاحظه مدارک ابرازی آنان مالکیت آقای "الف "نسبت به منافع دوباب مغازه مورددعوی ومستاجر بودن ایشان درمغازه های باتوجه به اجاره نامه های تنظیمی که باموافقت مالک وقت صورت گرفته است محق می باشدوآقای مستاجربرابراسناداجاره و به حکم ماده 10وبند2ماد14قانون روابط موجرومستاجرسال 56 حق انتقال و واگذاری منافع مورداجاره خویش رابه غیرنداشته چون واگذاری ایشان خلاف مقررات قانونی وبدون موافقت مالک عین صورت گرفته است لذاعمل ایشان حاوی اعتباروآثارلازم قانونی به نحوی که آقای "ب "رابتوان مستاجرمالک قانونی منافع مغازه هادانست نمی باشدوقراردادهای ابرازی استنادی خواهان دعوی تقابل هیچ کدام باموافقت وامضابامصرحات مادتین 24و15ق .ر. م.م یادشده است بنابراین مجوزقانونی برای ادامه تصرفات آقای "ب "در مغازه های مورددعوی باالتفات به مقررات قانون یادشده که حاکم برنوع تصرفات مغازه هااست وجودندارد.بنابه مراتب رای بررددعاوی تقابل واردثالث صادرواعلام می شودومستندابه مواد29و30و308و311ق .م ناظربه مقررات ق .ر.م .م سال 1356رای برخلع یدورفع تصرف آقای "ب "ازدوباب مغازه مورددعوی وتحویل به آقای "الف "راصادرواعلام می دارد."

مرجع :کتاب علل نقض آراحقوقی دردیوان عالی کشور تالیف یداله بازگیر
انتشارات ققنوس - چاپ اول - سال 1376 صفحه 159-161

45
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
330
تاریخ تصویب :
1372/01/01
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :