جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09183364113 در تماس باشید.


پرونده کلاسه : 72/702/13

رای شعبه 13 دیوان عالی کشور
" تجدیدنظرخواهی ... وارد به نظرمی رسد زیرا با توجه به اینکه مورد اجاره محل کسب وپیشه می باشد مطالبه اجرت المثل برخلاف مقررات قانون روابط موجر و مستاجر سال 56 بوده و وکیل خواندگان نیز در وکالتنامه حق صلح و سازش در جهت اعلام موافقت دائر به مطالبه اجرت المثل و انتخاب کارشناس را نداشته و نتیجتا توافق مشارالیه به انتخاب کارشناس به منظور تعیین اجرت المثل محل استیجاری بدون موافقت موکلینش برخلاف مقررات مندرج در شقوق 3 و 8 ماده 62 قانون آئین دادرسی مدنی می باشد و خواندگان ابلاغ وبر حسب نتایج حاصله قرار مقتضی یا در ماهیت امر رسیدگی و مبادرت به صدور رای می نمودکه چون دادنامه تجدیدنظرخواسته بدون رعایت و توجه به مراتب فوق صادرشده و به استناد ماده 6 قانون تجدیدنظرآراء دادگاهها و بندب ماده مذکور مصوب مردادماه 1372 به لحاظ نقص در رسیدگی نقض و رسیدگی مجدد به همان دادگاه صادرکننده رای منقوض ارجاع می شود." (72/702/13)

* سابقه *
دراین پرونده خواسته مطالبه اجرت المثل پلاک ...می باشدخواهان توضیح داده خواندگان مستاجر و متصرف می باشندوازپرداخت اجاره خودداری کرده اند ... دادگاه پس ازرسیدگی خلاصه به اینکه چون برای تعیین اجرت المثل موضوع به کارشناسی ارجاع شد وکارشناسان منتخب اجرت المثل را... اعلام نموده ونسبت به این اظهارنظرایرادواعتراض ازطرفین واصل نگردیده ... دادگاه مستندابه ماده 494 قانون مدنی حکم برمحکومیت خواندگاه به پرداخت اجرت المثل ... صادر و اعلام می دارد.

مرجع :کتاب علل نقض آراحقوقی دردیوان عالی کشور تالیف یداله بازگیر
انتشارات ققنوس - چاپ اول - سال 1376 صفحه 161

45
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
702
تاریخ تصویب :
1372/01/01
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :