جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09128842040 در تماس باشید.


پرونده کلاسه : 72/490/12

رای شعبه 12 دیوان عالی کشور
خواهان به ولایت ازفرزندش دادخواستی به خواسته ابطال شناسنامه ... متعلق به فرزندمتوفایش وصدورشناسنامه دیگربه تاریخ تولد...به نام فرزندش ...که درقیدحیات است علیه اداره ثبت احوال داده است ودادگاه نیزدرتاییدخواسته رای داده است .
نظرشعبه دیوان درنقض رای دادگاه :
"بردادنامه تجدیدنظرخواسته این اشکال وارداست که اداره ثبت احوال باابرازرونوشتی ازسندسجلی ...دختردیگرخواهان دفاع نموده که رقیه در تاریخ 1/4/1357به دنیاآمده وممکن نیست که معصومه ادعائی درتاریخ 20/4/57 به فاصله بیست روزازیک مادربه دنیاآید،امادادگاه بدون توجه به این دفاع ودلایل خوانده مبادرت به صدورحکم مبنی برابطال شناسنامه مورد بحث نموده است ،لذابه لحاظ عدم توجه به دلایل خوانده دادنامه مزبوررا نقض وپرونده ]را[به منظوررسیدگی مجددبه شعبه دیگردادگاه حقوقی یک ... ارجاع می نماید."(72/490/12)

مرجع :کتاب علل نقض آراحقوقی دردیوان عالی کشور تالیف یداله بازگیر
انتشارات ققنوس - چاپ اول - سال 1376 صفحه 166

45
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
490
تاریخ تصویب :
1372/01/01
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :