جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09120620581 در تماس باشید.


پرونده کلاسه : 72/489/12

رای شعبه 12 دیوان عالی کشور
خواهان باتقدیم دادخواست ادعامی نمایدکه برادری همنام صاحب شناسنامه فوق داشته که فوت می نماید.بعدازفوت اوخواهان درتاریخ ... متولدمی شودوشناسنامه متوفی رابه اواختصاص می دهندتقاضای ابطالش را نموده است ودادگاه حکم به ابطال داده است .
نظرشعبه دیوان درنقض رای دادگاه :
"تقاضای خواهان مبنی برابطال شناسنامه شماره صادره ...بدین ادعاکه شناسنامه متعلق به برادرش بوده واوبعدازفوت برادرش درتاریخ 15/9/1353به دنیاآمده این شناسنامه رابه اواختصاص داده اندصحیح به نظر نمی رسد،زیراشناسنامه موردبحث درتاریخ 3/7/1358بعدازتاریخ فوت ادعایی وحتی بعدازتارخ تولدخواهان صادرگردیده ومنطقی به نظرنمی رسدکه شناسنامه به نام کسی که فوت نموده صادرشودلذادادنامه صادره ...به جهات فوق الاشعارنقض ..."می گردد.(72/489/12)

مرجع :کتاب علل نقض آراحقوقی دردیوان عالی کشور تالیف یداله بازگیر
انتشارات ققنوس - چاپ اول - سال 1376 صفحه 166-167

45
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
489
تاریخ تصویب :
1372/01/01
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :