جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09127614300 در تماس باشید.


پرونده کلاسه : 72/17/12

رای شعبه 12 دیوان عالی کشور
"نظربه اینکه اعتراض موثری نسبت به آن قسمت ازدادنامه تجدیدنظر خواسته که مبنی برابطال شناسنامه صادرگردیده به عمل نیامده وازلحاظ رعایت اصول وقواعددادرسی نیزاشکالی مشهودنیست ،لذادادنامه مزبوررا تاییدمی نمایدوامادرخصوص صدورشناسنامه جدیدکه دادگاه موضوع رادر صلاحیت کمیسیون موضوع تبصره ماده واحده قانون حفظ واعتباراسنادسجلی و جلوگیری ازتزلزل آنهاتشخیص داده وقراررددعوی خواهان راصادرنموده عمدتااین اشکال وارداست که اولاخواسته خواهان ابطال شناسنامه می باشدنه اصلاح ،ثانیاصدورشناسنامه باتوجه به کیفیت دعوی وجریان پرونده نتیجه قهری وتبعی ابطال بوده درواقع خواسته واحدی تشکیل می دهد،بنابه مراتب فوق الذکردادنامه موصوف ...دراین قسمت نقض ..."می گردد.(72/17/12)


* سابقه *
صدورشناسنامه نتیجه قهری وتبعی ابطال بوده ودرواقع خواسته واحدی را تشکیل می دهدپذیرش اولی ورددعوی درقسمت دوم صحیح نیست .خواسته خواهان ابطال شناسنامه وصدورشناسنامه جدیدبوده دادگاه ابطال رارای داده ،ولی درخصوص صدورشناسنامه جدیدقراررددعوی خواهانهاراصادرنموده است .
نظرشعبه دیوان درنقض رای دادگاه :

مرجع :کتاب علل نقض آراحقوقی دردیوان عالی کشور تالیف یداله بازگیر
انتشارات ققنوس - چاپ اول - سال 1376 صفحه 166

45
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
17
تاریخ تصویب :
1372/01/01
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :