جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09132828813 در تماس باشید.


پرونده کلاسه : 72/294/12

رای شعبه 12 دیوان عالی کشور
خواسته خواهان صدورحکم برعدم تعلق شناسنامه قبلی وصدوشناسنامه جدید باتاریخ تولدواقعی بوده است .دادگاه ازشهودتحقیق نموده ونظرپزشک را جلب کرده وحکم به رددعوی داده است .
نظرشعبه دیوان درنقض رای دادگاه :
"نظربه اینکه گواهان تعرفه شده تولدخواهان راسه سال بعدازفوت شهادت داده اندوهمچنین پزشک منتخب دادگاه دراظهارنظرمورخه ...صریحااعلام نموده خواهان متولد1358وسن وی حدودسیزده ساله است باتوجه به اینکه شهادت شهودوگواهی پزشک دلالت برمشخص شدن تاریخ تولدخواهان داردنظربه اینکه اوراق وبرگهای مربوط به شهادت شهودواظهارنظرپزشک که اساسا مندرجات رای دادگاه می باشدبامندرجات مذکوره مباینت واختلاف داردو بااین وصف دادنامه تجدیدنظرخواسته مطابق قانون نبوده نقض می شود." (72/294/12)

مرجع :کتاب علل نقض آراحقوقی دردیوان عالی کشور تالیف یداله بازگیر
انتشارات ققنوس - چاپ اول - سال 1376 صفحه 166-167

45
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
294
تاریخ تصویب :
1372/01/01
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :