جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09124556522 در تماس باشید.


پرونده کلاسه : 71/542/22

رای شعبه 22 دیوان عالی کشور
"دادنامه تجدیدنظرخواسته فاقدوجاهت قانونی وشرعی است زیراهیچ یک ازمدارک تجدیدنظرخواسته وازجمله نظریه کارشناس پزشکی که اخیرااعلام گردیده حکایتی ازتاییددعوی نامبرده (خواهان اصلی )دایربرمتولدشدن وی درتاریخ 3/12/1310راندارد،علی الخصوص که قدرمتیقن ازسن نامبرده برابر نظریه کارشناس عبارت از55ساله بودن مشارالیه است که به این ترتیب تجدیدنظرخوانده متولد1315می باشدواین همان تاریخ تولدمندرج در شناسنامه اولیه است وبه عبارت دیگرآنکه مستنددادگاه صادرکننده حکم تالی همانانظریه پزشک است که به شرح فوق اظهارنظربرخلاف مدعای وی نموده است .بنابه مراتب دادنامه تجدیدنظرخواسته نقض وپرونده جهت احقاق حق وفیصله دادن به نزاع مطروحه براساس حق وقانون به شعبه دیگردادگاه حقوقی یک ...ارجاع می گردد."(71/542/22)

* سابقه *
خواهان به ابطال شناسنامه دادخواست داده ودادگاه تاییدکرده است سازمان تامین اجتماعی به خواسته اعتراض ثالث به حکم دادگاه اقدام وتوضیح داده است که تحصیل حکم کبرسن ازطرف بیمه شده به منظوراستفاده من غیرحق و زودرس ازبازنشستگی موضوع ماده 76قانون تامین اجتماعی مصوب تیرماه 1354 می باشدو...که دادگاه دیگرحقوقی یک سرانجام حکم به رددعوی اعتراض ثالث وتاییددادنامه قبلی داده است .

مرجع :کتاب علل نقض آراحقوقی دردیوان عالی کشور تالیف یداله بازگیر
انتشارات ققنوس - چاپ اول - سال 1376 صفحه 167

45
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
542
تاریخ تصویب :
1372/01/01
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :