جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09159027968 در تماس باشید.


پرونده کلاسه : 72/735/13

رای شعبه 13 دیوان عالی کشور
"تجدیدنظرخواهی ...مالاواردبه نظرمی رسدچه خواهان استشهادیه پیوست ودادخواست استنادنموده وضرورت داشت دادگاه به منظوررسیدگی دلایل خواهان وبرطبق روال معمول دراخطاریه خواهان قیدمی کردکه گواهان مندرج دراستشهادیه رابه دادگاه معرفی نمایدتاازآنان درزمینه ادعای خواهان تحقیق به عمل آیدودرصورت اقتضانظرکارشناس پزشک نیزدرخصوص قدرمتیقن سن فرزندخواهان کسب وبرحسب نتیجه حاصله رای مقتضی صادرمی کردکه چون دادنامه تجدیدنظرخواسته بدون رعایت مراتب فوق صادرشده مشتمل براشکال قضایی است وبه استنادماده 6قانون تجدیدنظرآرای دادگاهها...به لحاظ نقص دررسیدگی نقض ..."می گردد.(72/735/13)

مرجع :کتاب علل نقض آراحقوقی دردیوان عالی کشور تالیف یداله بازگیر
انتشارات ققنوس - چاپ اول - سال 1376 صفحه 168

45
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
735
تاریخ تصویب :
1372/01/01
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :