جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09131024626 در تماس باشید.


پرونده کلاسه : 72/362/21

رای شعبه 21 دیوان عالی کشور
"ایرادواشکالی که نسبت به دادنامه تجدیدنظرخواسته واردبه نظرمی رسد این است که اولاشناسنامه مستندخواهان باعنایت به فتوکپی پیوست پرونده المثنی بوده وظاهراخواهان شخصااقدام به دریافت آن نموده ،ذیلانیزتاریخ تعویض 21/9/1357قیدگردیده وبالنتیجه خواهان تااین تاریخ تعلق آن رابه خودقبول داشته ،ثانیاباتوجه به خواسته خواهان وتاریخ تولدموردادعا دادگاه مدارک تحصیلی وکارت پایان خدمت وی رامطالبه نموده است وحال آنکه اقتضاداشته دادگاه باتوجه به اختیارات حاصله ازماده 28لایحه قانونی تشکیل دادگاههای عمومی جهت احرازواقعیت درمورداخذالمثنی درتاریخ موخرباوجودادعای خواهان به عدم تعلق آن به وی ازنامبرده تحقیق ومدارک تحصیلی وکارت پایان خدمت وی رامطالبه وملاحظه وسپس اتخاذتصمیم نماید، لذادادنامه تجدیدنظرخواسته واجدایرادقضایی است وبانقض آن پرونده جهت رسیدگی ...ارجاع می گردد."(72/362/21)

مرجع :کتاب علل نقض آراحقوقی دردیوان عالی کشور تالیف یداله بازگیر
انتشارات ققنوس - چاپ اول - سال 1376 صفحه 168-169

45
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
362
تاریخ تصویب :
1372/01/01
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :