جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09133264586 در تماس باشید.


پرونده کلاسه : 72/587/13

رای شعبه 13 دیوان عالی کشور
"اعتراضات اداره ثبت احوال ...بردادنامه شماره ...مالاواردبه نظر می رسد،زیراباتوجه به مفاددادخواست تقدیم خواسته بانوی خواهان صدور شناسنامه جدیدبه تاریخ تولد1345می باشدوتغییرخواسته نیزدرجریان دادرسی به عمل نیامده ،لذاصدورحکم به صدورشناسنامه جدیدباتاریخ تولد 1347خلاف خواسته ومواجه بااشکال قضایی است ودادنامه تجدیدنظرخواسته به استنادماده 6ق - ت -آ- وبند6ماده مذکورمصوب شهریورنقض ..." می گردد.(72/587/13)

مرجع :کتاب علل نقض آراحقوقی دردیوان عالی کشور تالیف یداله بازگیر
انتشارات ققنوس - چاپ اول - سال 1376 صفحه 169

45
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
587
تاریخ تصویب :
1372/01/01
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :