جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121213391 در تماس باشید.تاریخ رسیدگی 23/6/66 کلاسه پرونده ه-/64/8 شماره دادنامه 21

رای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
بموجب تبصره 1 ماده 26 قانون رسیدگی بتخلفات اداری ، مصوب 25/12/65 کلیه احکام آمادگی بخدمت و برکناری ازخدمت در مورد متهمینی که بعداز انقضای مهلت قانون پاکسازی وقبل ازاجرای قانون بازسازی نیروی انسانی توسط مقامات اجرائی صادرگردیده ،اعتبارداشته ودرصورت محکومیت غیر ازآنچه بعنوان حقوق آمادگی بخدمت دریافت داشته اند، حقوق دیگری به آنان تعلق نخواهدگرفت ،ولی درصورت برائت مابه التفاوت حقوق آمادگی بخدمت وحقوق گروه وپایه متعلقه به آنان پرداخت خواهدشد.باتوجه بصراحت تبصره مزبور،زمینه تعیین تکلیف حقوق متعلقه مستخدمین موردنظروحصرومحدودیت آن به حقوق گروه وپایه آنهم بشرط حصول برائت تادیه مزایابه مستخدمین مذکور وجاهت قانونی ندارد.
بنابراین دادنامه شماره 64/59-10/1/64، شعبه هفتم دیوان عدالت اداری ،که براین اساس صادرگردیده است ،موافق موازین واصول قانونی میباشد.این رای به حکم قسمت اخیرماده 20 قانون دیوان عدالت اداری ، در موارد مشابه برای شعب دیوان وسایرمراجع مربوط ، لازم الاتباع است .
هیئت عمومی دیوان عدالت اداری

* سابقه *
تاریخ رسیدگی 23/6/66 کلاسه پرونده ه-/64/8 شماره دادنامه 21

مرجع رسیدگی :هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع :رسیدگی به اعلام تعارض آراءصادره ازشعب هفتم وچهاردهم دیوان درزمینه پرداخت حقوق ومزایای آماده بخدمت .
مقدمه :1-درپرونده کلاسه 7/63/68شعبه هفتم دیوان ،شاکیه بانو نسرین فیاض ،بطرفیت آموزش وپرورش آذرشهر،بخواسته :عدم پرداخت فوق العاده شغل ومابه التفاوت حقوق شکایت نموده است که شعبه بشرح دادنامه شماره 64/59 مورخ 10/1/64،چنین رای صادرکرده است :(نظربه اینکه بحکایت مندرجات لایحه جوابیه مشتکی عنه باتوجه بمدلول تبصره 2 ماده 38قانون استخدام کشوری حقی ازشاکیه ضایع نشده وتخلف ازمقررات مشهودنیست ،لذاشکایت شاکیه بنحومطروحه مردوداعلام میگردد.)
2-شعبه هفتم دیوان ،درمورددعوی مطروحه بطرفیت اداره آموزش و پرورش بخواسته اعتراض بحکم آماده بخدمت وبرکناری ازخدمت شکایت نموده است .درپرونده کلاسه 7/3/15و7/62/390بشرح دادنامه شماره 53-52 چنین رای داده است :(اداره آموزش وپرورش آذربایجان شرقی طی حکم کارگزینی شماره 11/66750-24/4/60،خطاب بشاکی اعلام داشته (چون فعلابه وجودشما...نیازی نیست ،لذاازتاریخ اجرای این حکم 10/6/59 آماده به خدمت میشوید.)هیئت پاکسازی وسالم سازی آموزش وپرورش استان مزبور نیزطی تصمیم شماره 598-10/6/59،خطاب بشاکی اعلام داشته بود(...از تاریخ 10/6/59ازکاربرکنارمیشوید...میتوانیدتقاضای تجدیدنظرخود رابه ...اتاق 116 تحویل نماید..)گیرندگان رونوشت :...2-اداره آموزش وپرورش جهت اطلاع وقطع حقوق ومزایا.
طبق رای وحدت رویه شماره 94-9/8/62،هیئت عمومی دیوان عدالت اداری ،احکام آماده بخدمت که پس ازپایان یافتن قلمروزمانی یکساله مقررات پاکسازی 6/6/59 دررابطه باآن مقررات صادرشده باشد،باطل و بی اثراست ...بااین وصف که هیئت پاکسازی خودتصمیم راغیرقطعی وقابل تجدیدنظرقلمدادنموده فرضاکه برکناری ازکاراخراج تلقی شود،تصمیم مزبوربسبب قطعی نبودن ،قابلیت اجرائی نداشته ودستورقطع حقوق ومزایا مخالف قانون وباطل است وحکم کارگزینی آماده بخدمت نیزطبق رای وحدت رویه مذکورکه لازم الاتباع است ،باطل میباشدونتیجه آن است که حالت استخدامی شاکی ،باتوجه بماده 124قانون استخدام کشوری تاتاریخ قرار گرفتن درحالت استخدامی معتبربعدی جزبه ادامه حالت استخدامی سابق (اشتغال )قابل حمل نیست .وقادرنبودنش ،به انجام کاربعلت مستندبه عمل واحدطرف شکایت وخارج ازاراده اش تاثیردروضع خدمتی وحالت استخدامی قانونی اوکه اشتغال بوده است ندارد.وبااین ترتیب دراین زمینه رای به واردبودن ،شکایت صادرمیشود.
3-شعبه چهارم دیوان درمورددعوی مطروحه بطرفیت آموزش وپرورش استان آذربایجان شرقی به خواسته اعتراض به رای آماده بخدمت درپرونده کلاسه 63/14/339بشرح دادنامه شماره 42 مورخ 27/1/64 چنین رای داده است :(خلاصه محتویات پرونده بازسازی این است که مدیرکل آموزش و پرورش استان آذربایجان شرقی بموجب حکم شماره 11/7274-23/4/60،آقای محمدکافی فرزندصمدآموزگارآموزش وپرورش منطقه شبستر،ازتاریخ 10/6/59آماده بخدمت نموده ،سپس پرونده وی درهیئت بدوی بازسازی اداره آموزش وپرورش استان آذربایجان شرقی مطرح وبموجب رای شماره 9278/1ب - 24/11/61 به لحاظ اینکه بنفع گروههای چپ وپخش کتب آنهاوشرکت در تظاهرات ضداسلامی فعالیت داشته ،باتطبیق موردبابند5قسمت ب ماده 17 ماده 32وبند3 ماده 20 قانون بازسازی به تغییررسته شغلی محکوم نموده است .)نظرباینکه درپرونده بازسازی هفت برگی وی دلیل ومدرکی که موید اتهامات منتسبه باشد،وجودنداردوشاکی اتهامات منتسبه راشدیدا تکذیب نموده وگزارش گروه تحقیق نیز،من حیث المجموع بنفع مشارالیه و اتهامی راثابت نمی نمایدوباتوجه باینکه ماده 45 قانون بازسازی مصرح است رای هیئتهای بدوی وتجدیدنظربایدمدلل وموجه باشدوحکم مذکورغیر موجه وفاقددلیل است درثانی حکم آماده بخدمت مزبوربرخلاف مقررات قانون استخدام کشوری است ،چه اینکه ماده 116،قانون مرقوم مصرح است :در صورت حذف پست سازمانی ویاانحلال وزارت متبوع مستخدم بحال آماده بخدمت درمیایدوچنین ادعائی نگردید،درثانی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری ، بموجب رای شماره 7-11/627،احکام آماده بخدمت براساس مصوبه 4/4/59 شورای انقلاب راکه بعدازمورخ 6/6/59 وقبل ازتصویب قانون بازسازی مورخ 5/7/60صادرشده باشد،فاقداعتباروآثارقانونی اعلام نموده وبدستورماده 20 قانون دیوان عدالت اداری ،رای هیئت عمومی برای شعب دیوان وسایر مراجع مربوط درمواردمشابه ،لازم الاتباع است ،لذاشکایت واردتشخیص و رای به ابطال حکم هیئت بدوی باسازی وحکم آماده بخدمت موصوف وپرداخت مابه التفاوت حقوق ومزایای دوران آماده بخدمت شاکی صادرمیگردد.مدت آماده بخدمت به لحاظ ابطال حکم مزبورازنظرترفیع احتساب است .
بااعلام تعارض آراءفوق الذکرازطرف مدیرکل حقوقی وامورمجلس وزارت آموزش وپرورش طی نامه شماره 2664-17/2/64 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری ،درتاریخ 23/6/66بریاست حجه الاسلام حاج شیخ محمدعلی فیض وباشرکت روسای شعب ،تشکیل شدوپس ازبررسی آراءمذکوروسوابق امرو تبادل نظرومشاوره واعلام ختم رسیدگی بااکثریت آراءاقدام بصدوررای مینماید.

مرجع :
مجموعه قوانین سال 1366 صفحه 738 تا741
روزنامه رسمی شماره 12452 - 4/9/1366
1
نوع :
رای وحدت رویه
شماره انتشار :
21
تاریخ تصویب :
1366/06/23
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
دیوان عدالت اداری
موضوع :
صلاحیت
دیه