جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09124447724 در تماس باشید.


پرونده کلاسه : 71/385/7

رای شعبه 7 دیوان عالی کشور
(( با توجه به محتویات پرونده جمله ((خواهان ادعا داردبرابر سند نکاحیه رسمی همسر دائمی خواند بودم که سه سال قبل مرا جلو مسجد برده و مقابل مردم مرا مطلقه ساخته است )) در دادخواست و صورتمجلس مورخ 8/11/68 دادگاه ملاحظه نشد0 خواهان در دادخواست نوشته ((شوهرم بدون اجازه و موافقت اینجانب مبادرت به ازدواج مجدد نموده و مدعی شده که تو را برابر مذهب شافعی شخصا" طلاق داده ام که این ادعا درست نیست و باید رسیدگی و ثابت شود)) در صورتجلسه 8/11/68 خواهان اظهار نموده ((من حاضر به طلاق نیستم هفت فرزند دارم و اوچطور مرا طلاق داده است الخ 000)) هیچ یک از جملات فوق ((اقرار خواهان به وقوع طلاق )) محسوب نمی شود از طرفی آقای 000 که زوج ادعا کرده صیغه طلاق را جاری ساخته معلوم نیست دارای چه سمت رسمی و یا شرعی می باشد علاوه بر آن با نوشتن این جمله در پاسخ دادگاه (( بنا بر اقرار000 و گواهی شهود طلاق قبلا" واقع گردیده الخ 000)) معلوم می شود مشارالیه دارای دفتر ثبت ازدواج و طالق (ولو غیررسمی ) نمی باشد و ادعای مدعی (خوانده دعوی ) را دلیل وقوع طالق اعلام نموده است که فاقد وجاهت شرعی و قانونی می باشد بنابه جهات یاد شده و باعنایت به این مطلاب که سند نکاحیه رسمی را نمی توان با ادعای شفاهی ابطال کرد و به همین علت سند نکاحیه ابطال نگردیده است ، ایرادات تجدیدنظرخواه بر دادنامه تجدیدنظر خواسته وارد است با نقض آن رسیدگی مجدد به شعبه دیگر دادگاه 000 ارجاع می شود0)) (71/385/7)

* سابقه *

152 در این پرونده زوج به خواسته رد طلاق شفاهی واثبات زوجیت طرح دعوی نموده است 0 دادگاه به موضوع رسیدگی کرده و با اعلام ختم دادرسی چنین رای داده است 0
((خواهان ادعا دارد برابر سند نکاحیه رسمی همسر دائمی خوانده بودم که سه سال قبل مرا جلو مسجد و مقابل مردم مطلاقه ساخته است و اینجانب طلاق را قبول ندارم و خواستار اثبات زوجیت فی مابین خود و خوانده میباشم که با حضور خوانده در محضر دادگاه نامبرده اظهار داشت من برابر مذهب اهل تسنن شافعی برابر مقررات شرعی خواهان را طلاق داده ام وآقای 000از موضوع طلاق اطلاع کامل دارد که با استعلام از مفتی و عالم محل مشخص می گردد و زوج را برابر مقررات شرعی مطلقه ساخته است و رابطه زوجیت فی مابین آنان وجود ندارد، لذا با در نظر گرفتن جمیع اوضاع و احوال منعکس در پرونده و اقرار خواهان به وقوع طلاق حکم به رد ادعای خواهان صادر و اعلام می گردد0))

مرجع : کتاب علل نقض آراءمحاکم درموضوعات احوال شخصیه ومدنی دردیوان عالی کشور
تالیف : یداله بازگیر،ازانتشارات ققنوس ،چاپ اول ، 1376

50
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
385
تاریخ تصویب :
1371/00/00
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :