جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09169944414 در تماس باشید.


پرونده کلاسه : 73/5336/33

رای شعبه 33 دیوان عالی کشور
(( با توجه به محتویات پرونده و امعان نظر در آن با توجه به انکار زوج به قصد رجوع اثبات رجوع به شهادت دو زن آن هم شهادت به رفت و آمد زوج سابق خواهان به منزل خواهان که در آن فرزندان خوانده زندگی می کردند سخت دشوار است و نمی تواند مستند حکم قرار گیرد و لذا حکم صادره نقض می گردد و به نزدیکترین دادگاه همعرض ارجاع داده می شود0)) (73/5336/33)

* سابقه *

در این پرونده بانو000 به طرفیت آقای 000 به خواسته اثبات رجوع به زوجیت مطلقه خود دادخواستی به دادگاه تقدیم نموده و اظهار داشته ((با بذل حقوق خود از زوج خودآقای خوانده طلاق گرفتم بعد از بیست روز از وقوع طلاق رجوع به بذل نمودم 0 زوج هم بعداز آن رجوع به زوجیت می نماید0 چند بار به همین منظوربه منزلم آمده )) و به شهوداستناد می کند0 دو تن از بانوان که همسایه خواهان بوده اند سه مرتبه رفت و آمد آقای خوانده را به منزل زوجه مشاهده کرده اند، ولی زوج منکر رجوع خود می باشد و دلیل رفت و آمد را به منظور دیدار فرزندان ذکر می کند، نه رجوع به نکا با توجه به مراتب فوق دادگاه به استناد ماده 1149 قانون مدنی رفت و آمد چند بار زوج در منزل سابق زوجه خود به شهادت دو تن از زنان که گفته اندزوج سابق زوجه را چند بار در حال رفت و آمد به منزل زوجه سابق مشاهده نموده اند رجوع تلقی کرده و حکم به ثبوت رجوع خوانده از خواهان زوجه سابق صادر کرده و زوج را ملزم به ثبت رجوع در دفترو تامین مایحتاج زندگی زوجه و فرزندان مشترک نموده و اجرای عدالت بین زوجیات نموده است و در فرجه قانونی از جانب خوانده اعتراض شده است 0

مرجع : کتاب علل نقض آراءمحاکم درموضوعات احوال شخصیه ومدنی دردیوان عالی کشور
تالیف : یداله بازگیر،ازانتشارات ققنوس ،چاپ اول ، 1376

50
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
5336
تاریخ تصویب :
1373/00/00
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :