جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09129634787 در تماس باشید.


پرونده کلاسه : 71/502/7

رای شعبه 7 دیوان عالی کشور
(( در خصوص تجدیدنظر خواهی خانم 000به طرفیت آقای 000نسبت به دادنامه شماره 000 نظر به اینکه دادگاه رسیدگی کننده دعوی خواهان را به سبب عدم موافقت زن اولی خوانده رد نموده است وعدم موافقت زن اولی خوانده به رسمی شدن زن دوم موجبی برای رد دعوی خواهان نیست لهذابنا به مراتب دادنامه صادره نقض 000))می گردد0(71/502/7)

مرجع : کتاب علل نقض آراءمحاکم درموضوعات احوال شخصیه ومدنی دردیوان عالی کشور
تالیف : یداله بازگیر،ازانتشارات ققنوس ،چاپ اول ، 1376

50
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
502
تاریخ تصویب :
1371/00/00
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :