جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09143230071 در تماس باشید.


پرونده کلاسه : 71/271/7

رای شعبه 7 دیوان عالی کشور
((با توجه به محتویات پرونده ملاحظه می شود خوانده دعوی خواهان را مورد تائید قرار داده ، بویژه آنکه ازتاریخ وقوع عقدبایکدیگر زندگی زناشویی دارند و تجدیدنظرخواه اعلام نموده از تجدیدنظر خوانده حامله می باشد0 بنا به جهات مذکوره قرار تجدیدنظرخواسته که غیرمستدل صادر گردیده نقض می شود0)) (71/271/7)

مرجع : کتاب علل نقض آراءمحاکم درموضوعات احوال شخصیه ومدنی دردیوان عالی کشور
تالیف : یداله بازگیر،ازانتشارات ققنوس ،چاپ اول ، 1376

50
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
271
تاریخ تصویب :
1371/00/00
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :