جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09128484237 در تماس باشید.


پرونده کلاسه : 73/5398/33

رای شعبه 33 دیوان عالی کشور
(( با توجه به محتویات پرونده و نظر به این که در سند عادی رسمی نمودن سند عادی قید نشده زوج هم سند عادی نکاحیه را قبول دارد و ماده 1291 قانون مدنی مورد استناد دادگاه سند عادی را که مورد تصدیق زوج است مثل سند رسمی معبتر دانسته است و دلیل دیگر هم بر الزام زوج بر ثبت رسمی نداریم لذا حکم دادگاه غیرموجه و نقض می شود و پرونده به شعبه همعرض ارجاع می شود که حکم مقتضی را صادر نماید0)) (73/5398/33)

* سابقه *

خلاصه جریان دعوای مطروحه ازاین قراراست که خانم 000دادخواستی به طرفیت شوهرش به خواسته ثبت رسمی نکاحیه عادی به دادگاه تقدیم کرده و چنین اظهار داشته است : (( خوانده در مورخ 3/11/70 اینجانبه را به عقد دایمی خود در آورده است و متعهد گردیده بلافاصله در یکی از دفاتر رسمی سند نکاحیه عادی را به شرایط مندرج در آن به ثبت برساند و با گذشت مدتها حاضر به ثبت نشده است 0)) وی تقاضای دستور ثبت را نموده است 0 خوانده با قبول ازدواج با خواهان با تمام شرایط مندرج در آن اظهار داشته (( چون خواهان قبول کرده که سند عادی باشد با او ازدواج نموده ام و حاضر به رسمی کردن آن نیستم ، چون همسر اولم اجازه نمی دهد0))در نهایت دادگاه دفاع زوج را موجه ندانسته به استناد ماده 1291قانون مدنی حکم به الزام خوانده به ثبت سند نکاحیه مورخ 3/11/70 صادر نموده که مورد اعتراض خوانده واقع شده و تقاضای تجدیدنظرنموده است 0

مرجع : کتاب علل نقض آراءمحاکم درموضوعات احوال شخصیه ومدنی دردیوان عالی کشور
تالیف : یداله بازگیر،ازانتشارات ققنوس ،چاپ اول ، 1376

50
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
5398
تاریخ تصویب :
1373/00/00
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :