جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121978853 در تماس باشید.


پرونده کلاسه : 71/404/7

رای شعبه 7 دیوان عالی کشور
در این پرونده زوج به طرفیت زوجه به خواسته طلاق طرح دعوی می نماید که رسیدگی به این خواسته خواهان به شعبه 000محول و دادگاه مذکور با تعیین وقت و دعوت طرفین و ارجاع امر به داوری و وصول نظریه احد از داوران به موضوع رسیدگی کرده ختم دادرسی را اعلام می کند و بنا به جهات و دلایل منعکسه در رای صادره حکم به طلاق زوجه از ناحیه زوج صادر می نماید که از این رای زوج تجدیدنظر خواهی نموده است 0
نظر شعبه دیوان در نقض رای دادگاه :
((رای : در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای 000 به طرفیت خانم 000 نسبت به دادنامه شماره 51395/12/70 با توجه به محتویات پرونده اشکالات زیر بر دادنامه صادره وارد است 0
1 در مورد مهریه که یکصد و پنجاه هزارتومان تعیین شده با عنایت به مشخص نمودن حق المتعه و حق ]فراش [000 و حق الزحمه زوجه به مدت بیست سال خانه داری مجوزی برای تعیین کردن مبلغ یکصد و پنجاه هزار تومان مبنای قانونی ندارد0
2 تعیین میران حق المتعه به نصف ارزش مهریه که یکصدهزارتومان بابت حق ]فراش [000و حق الزحمه زوجه بابت بیست سال خانه داری به مبلغ یکصد هزار تومان نیز مبنای قانونی نداشته ودادگاه میبایستی از نظراهل خبره استفاده نماید، لهذا بنابه مراتب دادنامه صادره را نقض و رسیدگی به آن را به شعبه دیگردادگاه 000محول می نماید0)) (71/404/7)

مرجع : کتاب علل نقض آراءمحاکم درموضوعات احوال شخصیه ومدنی دردیوان عالی کشور
تالیف : یداله بازگیر،ازانتشارات ققنوس ،چاپ اول ، 1376

50
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
404
تاریخ تصویب :
1371/00/00
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :