جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09127003316 در تماس باشید.


پرونده کلاسه : 71/697/7

رای شعبه 7 دیوان عالی کشور
(( در خوصص تجدیدنظرخواهی 000 و000 به طرفیت آقای 000 نسبت به دادنامه شماره 000 تجدیدنظرخواهی وارد است ، زیرا دادگاه در قبال ادعای خوانده هیچ گونه رسیدگی به عمل نیاورده و از جمله اینکه اعلام داشته اند وصیتنامه را قبول نداریم ومورث مادرشان 000 فوت نموده و خواهان حدودا" در سال 000که هنوز قانون اصلاحات ارضی اجرا نگردیده بود و مالک مورد ادعا در مالکیت اربابان سابق بوده مرحوم پدرمان قبل از اصلاحات ارضی مالکیت در سه طاق نسق زارعی نداشته تا مبادرت به صلح نماید و مسائل دیگر بنابه مراتب دادنامه صادره نقض و ارجاع می گردد0)) (71/697/7)

مرجع : کتاب علل نقض آراءمحاکم درموضوعات احوال شخصیه ومدنی دردیوان عالی کشور
تالیف : یداله بازگیر،ازانتشارات ققنوس ،چاپ اول ، 1376

50
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
697
تاریخ تصویب :
1371/00/00
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :