جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09123666928 در تماس باشید.


پرونده کلاسه : 71/1475/7

رای شعبه 7 دیوان عالی کشور
((تجدیدنظرخواهی آقای 000از دادنامه شماره 000 صادره ازشعبه 000 دادگاه مدنی خاص 000موجه است ، زیرا باتوجه به مساله 000کتاب الوصیه تحریرالوسیله حضرت امام رضوان الله تعالی صفحه 105 مساله 42 ((لو ظهرت خیانه الوصی فعلی الحاکم عزله و نصب شخص آخرمکانه اوضم امین الیه حسب مایراه من المصلحه )) الخ 000 رای صادره دادگاه مبنی بر اشتباه است و نقض می گردد0)) (71/1475/7)

مرجع : کتاب علل نقض آراءمحاکم درموضوعات احوال شخصیه ومدنی دردیوان عالی کشور
تالیف : یداله بازگیر،ازانتشارات ققنوس ،چاپ اول ، 1376

50
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
1475
تاریخ تصویب :
1371/00/00
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :