جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09120620581 در تماس باشید.


پرونده کلاسه : 71/217/7

رای شعبه 7 دیوان عالی کشور
((با توجه به محتویات پرونده ایرادات زیر بر دادنامه تجدید نظرخواسته وارد است :
1 آقای 000 درخواست صدور گواهی حصر وراثت نموده که 000 صادر گردیده و در جریان انجام تشریفات قانونی وصیتنامه ابرازنشده است 0
2 درتاریخ 000سازشنامه ای بین ورثه مرحوم 000و( مورث متداعیین ) تنظیم گرددیه که در وصیتنامه ابرازی ( برفرض صحت ) موثر است 0
3 وصیتنامه ابرازی منطبق با هیچ یک از شقوق ماده 276 قانون امور حسبی نمی باشد0
4 آقای 000 احد]از[ گواهان اظهار نموده :((000عین همین مطالب را با زبان خودش بیان نموده 000)) در حالی که در جلسه مورخه 000 آقای 000 اظهار داشت (( چون پدرمان لال ، کر و فلج بودندوصیتنامه را چگونه نوشته اند؟ من قبول ندارم 0))
5 نویسنده وصیتنامه (آقای ) 000 فوت شده و تحقیق ازوی امکان پذیر نبوده است 0
6 دادگاه ]به [ اظهارات شاهد واحد استناد نموده که فاقد وجاهت شرعی می باشد0 نظر به مراتب مسطوره در فوق دادنامه تجدید نظر خواسته نقض 000)) می گردد0(71/217/7)

مرجع : کتاب علل نقض آراءمحاکم درموضوعات احوال شخصیه ومدنی دردیوان عالی کشور
تالیف : یداله بازگیر،ازانتشارات ققنوس ،چاپ اول ، 1376

50
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
217
تاریخ تصویب :
1371/00/00
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :