جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121732289 در تماس باشید.


پرونده کلاسه : 72/344/30

رای شعبه 30 دیوان عالی کشور
((با توجه به اینکه همه ورثه غیر از000 که در دادگاه حضور نیافته نسبت به خط و امضاء ایرادی نگرفته اند و پذیرفته اند که وصیتنامه مربوط به پدرشان می باشد و ایراد یکی از ورثه به نام 000 به قلم خوردگی موجب آن نیست که وصیتنامه بکلی از درجه اعتبار ساقط شود یا اینکه موردی که قلم خوردگی ندارد غیرازنامبرده و000 بقیه ورثه قبول دارند و اصالت آن مشخص و معلوم است 0 بنابراین دادنامه تجدیدنظر خواسته نقض و به شعبه همعرض ارسال می شود0)) (72/344/30)

مرجع : کتاب علل نقض آراءمحاکم درموضوعات احوال شخصیه ومدنی دردیوان عالی کشور
تالیف : یداله بازگیر،ازانتشارات ققنوس ،چاپ اول ، 1376

50
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
344
تاریخ تصویب :
1372/00/00
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :