جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09159027968 در تماس باشید.تاریخ 14/8/66 کلاسه پرونده ه/66/12 شماره دادنامه 38

رای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
نظرباینکه مفادتبصره 2 ماده 85 لایحه قانون استخدام کشوری مصوب 24/12/51 اعمال تبصره فوق دائربه پرداخت کسوروعدم آن جزءاختیارات مستخدم میباشدوچون مستخدم (مورث شاکی )درزمان حیات نسبت بپرداخت کسوربازنشستگی موضوع تبصره 2ماده فوق الذکراقدام ویاتعهدی نکرده واز طرفی ملاک وماخذتعیین حقوق وظیفه وراث مستخدمین بازنشسته متوفی حقوق بازنشستگی دریافتی اومیباشدفلذااحتساب حقوق وظیفه وراث براساس تبصره یک ماده 85 قانون استخدام کشوری صحیح ودادنامه شماره 550- 5/12/65 شعبه 9دیوان عدالت اداری که متضمن مراتب فوق الذکرمیباشد منطبق بااصول وموازین قانونی تشخیص داده میشوداین رای وفق ماده 20برای شعب دیوان وسایرمراجع درمواردمشابه لازم الاتباع میباشد.
هیئت عمومی دیوان عدالت اداری

* سابقه *
تاریخ 14/8/66 کلاسه پرونده ه/66/12 شماره دادنامه 38

مرجع رسیدگی :هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی -مدیرکل کارگزینی وزارت راه وترابری
موضوع :خواسته -اعلام تعارض آراءصادره ازشعب چهارم ونهم دیوان درخصوص اصلاح حقوق وظیفه
گردشکار:1-شعبه چهارم درپرونده کلاسه 63/292و65/95 شکایت آقای محمدرضاحسن زاده وبانوهاجردهنوی (وراث مرحوم عباس حسن زاده ) بطرفیت راه آهن دولتی بخواسته اصلاح حقوق وظیفه مرحوم عباس حسن زاده بشرح دادنامه شماره 755و756 مورخ 29/9/65 چنین رای داده است :(طبق ماده 85 قانون استخدام کشوری آن قسمت ازسوابق خدمت دولتی مستخدم رسمی که کسوربازنشستگی مربوط به آن بصندوق بازنشستگی پرداخت نشده باشداز لحاظ بازنشستگی ووظیفه باپرداخت کسورمقررجزوسابقه خدمت وی محسوب میگرددودرصورت فوت مستخدم پرداخت کسوربازنشستگی مدت مزبورازطرف ورثه مشمول دریافت حقوق وظیفه منع قانونی نداشته وسنوات خدمت غیررسمی مستخدم متوفی جزومدت خدمت رسمی وی وتعیین حقوق وظیفه ورثه مشمول دریافت حقوق وظیفه براساس آن خالی ازاشکال تشخیص میشود.)
2-شعبه نهم درپرونده کلاسه 63/553 شکایت خانم صدیقه شیردر بطرفیت سازمان بازنشستگی راه آهن بخواسته ترمیم حقوق همسرمتوفی است بشرح دادنامه شماره 550-5/12/65 چنین رای داده است :(ملاک وماخذتعیین حقوق وظیفه وراث مستخدمین بازنشسته متوفی حقوق بازنشستگی دریافتی او میباشدنظرباینکه مورث شاکی درزمان حیات نسبت بپرداخت کسور بازنشستگی ایام خدمت غیررسمی خودموضوع تبصره 2 ماده 85 لایحه قانونی استخدام کشوری مصوب 24/12/51 اقدام ویاتعهدی نکرده وبنحوه احتساب حقوق بازنشستگی بالحاظ سوابق خدمت غیررسمی باخذیک چهارم موافقت داشته است بنابراین شکایت موجه نیست وردمیشود.)بااعلام تعارض آراء ازطرف مدیرکل کارگزینی راه آهن طی نامه شماره 100457/27-22/1/66هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به تاریخ 23/6/66بریاست حجه الاسلام حاج شیخ محمد علی فیض وباشرکت روسای شعب تشکیل وپس ازبحث وبررسی وملاحظه سوابق و مدارک بااکثریت آراءبشرح زیرانشاءرای مینماید.

مرجع :
مجموعه قوانین سال 1366 صفحه 801 تا803
روزنامه رسمی شماره 12461 - 15/9/1366
1
نوع :
رای وحدت رویه
شماره انتشار :
38
تاریخ تصویب :
1366/08/14
تاریخ ابلاغ :
1366/09/15
دستگاه اجرایی :
دیوان عدالت اداری
موضوع :