جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09133264586 در تماس باشید.


پرونده کلاسه : 74/2860/7

رای شعبه 7 دیوان عالی کشور
( بر دادنامه تجدیدنظر خواسته ایرادات زیر وارد است که:
اولا": دادگاه باید به سوابق و مستندات ممنوع المداخله بودن آقای (ب ) متولی را مطالبه و مندرجات آن را در پرونده امر منعکس ودر صورت صحت منع او از تولیت نسبت به ضم امین (موضوع ماده 79 قانون مدنی ) اقدام قانونی معمول دارد .
ثانیا" : از اوراق پرونده چنین استنباط می شود که آقای (ب ) دارای اولاد ذکور می باشد که در این مورد اقتضا دارد تحقیقات لازم را انجام و در پرونده امر درج گردد.
ثالثا": وکالتنامه تفویضی مورد ادعای خواهان که آقای (ب ) در سال 134 . برای انجام امور وقف جمعیت هلال احمر را وکیل خود قرار داده ( در پرونده امر مشاهده نگردید) مطالبه این وکالتنامه برای پیوست نمودن به پرونده ضروری به نظر می رسد و به فرض صحت ممنوع المداخله شدن موکل استمرار این وکالت از نظر قانونی محل تامل است ، فلذا حکم معترض عنه به جهات مذکور نقض می گردد رسیدگی مجدد به همان دادگاه صادر کننده حکم منقوض ارجاع می شود.)
(74/2860/7)

* سابقه *

در این پرونده بدوا" جمعیت هلال احمر ... دادخواستی به طرفیت اداره تحقیق اوقاف استان ... به خواسته نقض نظریه شماره 9186/7/68 اداره تحقیق اوقاف راجع به موقوفه مرحوم (الف ) به استناد فتوکپی مصدق نظریه مذکور و فتوکپی مصدق وقفنامه شماره 3018503/7/1336 دفترخانه ... و فتوکپی مصدق دلیل مدیریت تقدیم واجمالا" اشعارداشته مرحوم (الف) در وقفنامه خود امر تولیت موقوفه را به پسر خود آقای (ب ) اولاد ذکور نسل خود قرار می دهد و سرانجام امر تولیت موقوفه را به جمعیت هلال احمر واگذار نموده پس از ممنوع المداخله شدن متولی اول و نبودن سایر افراد مذکور در وقفنامه مرحوم ، در نظریه خود تولیت این جمعیت را ]نادیده [ گرفته خودرامتولی دانسته با تقدیم این دادخواست به نظریه مورد بحث که منطبق با قوانین لازم الاجرای جاری نیست ، معترض بر طبق مواد قانونی مربوطه اداره اوقاف نه متولی است و نه می تواند دخالت در تعیین متولی نماید و با ممنوع المداخله بودن آقای ... و عدم سایر متولیان مذکور در وقفنامه تولیت شرعا" و قانونا" به عهده جمعیت هلال احمرمی باشدو تبصره 2 ماده 4 قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف در مورد موقوفه مجهول التولیه است که به نفع آن تولیت موقوفه را به اداره اوقاف می داند یا در صورت فقدان کلیه اشخاص مذکور در وقفنامه مربوطه می باشد . درحالی که در مورد دعاوی حاضر یکی ازاشخاص مذکور که جمعیت هلال احمر باشد وجود دارد . ) فلذا از دادگاه رسیدگی و صدور حکم به شرح خواسته را خواستار گردیده است. .
شعبه ... دادگاه مدنی خاص ... حسب الارجاع با تعیین وقت ودعوت اصحاب دعوی و استماع اظهارات نماینده اداره خواهان و وکیل اداره اوقاف و امور خیریه ضمن تجدید جلسات و مطالبه پرونده های حقوقی استنادی طرفین و انعکاس مندرجات پرونده های مرقوم دروقت فوق العاد مورخ 20/4/1373 با توجه به محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعلام و اختصارا" بشرح زیر مبادرت به انشاء رای نموده است :
(با توجه به محتویات پرونده و استماع اظهارات و مدافعات وکیل و نماینده حقوقی متداعیین نظربه این که مرحوم (الف ) (واقف ) به موجب سند رسمی شماره فوق مقداری از مایملک خود را وقف خاص موید و حبس مخلد نموده و تولیت آن را در زمان حیات خود شخصا"به عهده گرفته و پس از فوت نیز تولیت را برای فرزند ذکورخود آقای (ب ) برگزار کرده و حتی پس از فوت متولی آقای (ب ) نیز تولیت را بر اولاد ذکور وی نسلا" بعدازنسل و عقبا" بعد از عقب تفویض گردیده و در صورت عدم وجود اولاد ذکور برای آقای (ب ) واقف تولیت را به اداره شیرو خورشید به شرح قبلی و جمعیت هلال احمرفعلی برگزار نموده و نظر به این که واقف به موجب ماده 75 قانون مدنی جهت اداره امور موقوفات خود متولی تعیین کرده و در صورت عدم تولیت اولاد ذکور مرحوم (الف ) نسلا" بعد از نسل تولیت اداره موقوفه خود را به جمعیت هلال احمر ... تفویض نموده که از عایدات حاصل آن موقوف علیه جهت تاسیس و ایجاد و بنای یک باب بیمارستان مجهزو تکمیل به مقدار احتیاج محل در شهرستان لنگرود موطن واقف و تامین مخارج جاری و مستقر آن وقف نموده وقف واقف نیز منقوض بوده و از ناحیه اداره تحقیق اوقاف استان ... دلیلی مبنی بر تعدی و تفریط متولی تعرفه نشده و با عنایت به تبصره 2 ماده 3 لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص 1/7/1358 دعاوی راجع به وقف و ثبت و حبس و تولیت با دادگاه مدنی خاص می باشد و رای وحدت رویه شماره 3552/2/1370 دیوان عالی کشور ماده 14 قانون تشکیل سازمان حج و اوقاف امور خیریه سال 1363 صلاحیت دادگاه مدنی خاص را نفی نمی کند و ماده 14 مزبور راجع به وقف غیرمنقوض می باشد بنا به مراتب اعتراض مقرون به واقع تشخیص با فسخ نظریه شماره 9186/7/1368اداره تحقیق اوقاف استان ... وبااحرازتولیت جمعیت هلال احمر ... موقوف علیه مکلف است به وظایف شرعی و قانونی خود و احراز منویات وقف اقدام نماید . )
پس از ابلاغ رای دادگاه اداره تحقیق اوقاف استان از رای صادره تجدیدنظرخواهی نموده است .

مرجع : کتاب علل نقض آراءمحاکم درموضوعات احوال شخصیه ومدنی دردیوان عالی کشور
تالیف : یداله بازگیر،ازانتشارات ققنوس ،چاپ اول ، 1376

50نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
2860
تاریخ تصویب :
1374/00/00
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :