جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09125800024 در تماس باشید.


پرونده کلاسه : 71/153/30

رای شعبه 30 دیوان عالی کشور
زوجه به طرفیت زوج به خواسته فسخ نکاح دادخواستی به دادگاه تقدیم داشته و اعلام نموده (( شوهرم مبتلا به جذام است 0قبل ازعقد ازدواج نمی دانستم ، بعدا" مطلاع شدم 0 علی هذا مورد ازموارد فسخ نکاح است 0))
سابقه پزشکی و پرونده بالینی وی از شبکه بهداشت وبهداری محل مطالبه شده است 0
در یک برگ معاینه نوشته شده که :((000 نامبرده معاینه و مجذوم شناخته شد0)) درگواهی پزشکی متخصص (درمانگاههای تخصصی بیمارستان رازی دانشگاه علوم پزشکی تهران )آمده است 0((000 علایمی ازبیماری جذام در ایشان وجود ندارد، عارضه ایشان آلوپی منطقه ای ابروومژه می باشد که مسری نیست و مانعی برای ازدواج ندارد0))
دادگاه سرانجام با توجه به تقاضای زوجه که در هر صورت حاضر به زندگی مشترک نیست و مخالفت زوج حکم به رددعوی طلاق صادر نموده است 0
نظر شعبه دیوان درنقض رای دادگاه :
(( چون نظر مرجع رسمی (پزشکی قانونی ) درخصوص مورداستعلام نشده لازم است با ارجاع امر به پزشکی قانونی و کسب نظر مرجع یاد شده در ثانی انشاء حکم گردد0 بنابه مراتب و به لحاظ نقض در رسیدگی حکم تجدیدنظر خواسته نقض و رسیدگی مجدد به شعبه همعرض ارجاع می شود0)) (71/153/30 )

مرجع : کتاب علل نقض آراءمحاکم درموضوعات احوال شخصیه ومدنی دردیوان عالی کشور
تالیف : یداله بازگیر،ازانتشارات ققنوس ،چاپ اول ، 1376

49
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
153
تاریخ تصویب :
1371/00/00
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :