جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121201529 در تماس باشید.


پرونده کلاسه : 71/406/30

رای شعبه 30 دیوان عالی کشور
((استناد دادگاه جهت صدور حکم طلاق زوجه به بند 2ازماده 1122 اصلاحی قانون مدنی مصوب 14/8/70 مجلس شورای اسلامی موجه به نظر نمی رسد، زیرا در بند 2 از ماده مارالذکر ازموجبات فسخ نکاح عنن بیان شده به شرط اینکه ولو یک بار عمل زناشویی را انجام نداده باشد و از این جهت در مورد پرونده که زوج سه فزند دارد و زوجه نیز تقاضای فسخ نکاح ننموده صادق نمی باشد اگر عسر و حرج دوام زوجیت به زوجه از جهت جنسی برای دادگاه محرز گردد طبق ماده 1130 می تواند رای صادر کند0 بنابراین دادنامه تجدید نظرخواسته نقض و به شعبه همعرض ارسال می شود0)) (71/406/30)

* سابقه *

در این پرونده زوجه به طرفیت زوج به خواسته طلاق دادخواستی به دادگاه تقدیم داشته و توضیح داده ((درسال 1353 با خوانده ازدواج نمودم و اخیرا" به مرض اعصاب دچار شده به طوری که روانی گردیده و بارها مرا مورد ضرب قرار داده است و پرونده کیفری داریم 0)) در جلسه دادرسی زوج اظهار می دارد (( درصورتی با طلاق موافقت دارم که طلاهایی که از خانه برده همه را برگرداند0)) زوجه اظهار کرده (( حدود چهارماه است مرا از خانه با کتک بیرون کرده و در این باره پرونده داریم وحدود هفت سال است همسرم قدرت عمل زناشوئی را از دست داده و من جوان هستم احتمال هر گونه فسادی بعید به نظرنمی رسد0)) زوج گفت ((حدودیک سال است نتوانستم عمل زناشویی انجام دهم و در اثر کار زیاد و سن و ضعف اعصاب بوده ولی دارو می خورم و هنوز خوب نشده ام و چون سه فرزند داریم حاضر به جدایی و طلاق نیستم 0)) زوجه اظهارداشته (( حاضرم مهریه و نفقه خودرا در مقابل طلاق بذل نمایم 0))
دادگاه ختم رسیدگی را اعلام و بشرح متن دادنامه شماره 000 طبق بند2 از ماده 1122 اصلاحی قانون مدنی مصوب 14/8/70 مجلس شورای اسلامی حکم طلاق زوجه را صادر می کند که مورداعتراض زوج قرار گرفته است 0

مرجع : کتاب علل نقض آراءمحاکم درموضوعات احوال شخصیه ومدنی دردیوان عالی کشور
تالیف : یداله بازگیر،ازانتشارات ققنوس ،چاپ اول ، 1376

49
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
406
تاریخ تصویب :
1371/00/00
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :