جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09122171024 در تماس باشید.


پرونده کلاسه : 71/628/7

رای شعبه 7 دیوان عالی کشور
(( با توجه به مجموع محتویات پرونده تجدیدنظرخواهی وارداست ، زیرا تجدیدنظرخواه درخواست فسخ نکاح را نموده و دادگاه رای به صلاق صادر نموده است و در خصوص فسخ نکاح رسیدگی بعمل نیاورده ، لهذابنابه مراتب دادنامه های صادره نقض 000)) می گردد0(71/1268/7)

61 استفاده از خیار فسخ نکاح فوری است و صاحب خیارباید عالم به فوریت آن باشد0
نظرشعبه دیوان در نقض رای دادگاه :
((درباره تجدیدنظرخواهی 000 از دادنامه 000 نظربه اینکه رای صادره تا حدودی اجمال دارد و کاملا" مشخص نیست که مستند دادگاه فقد دلیل اثباتی است و یا اینکه از فوریت خیار استفاده نکرده اگر مستند رای عدم استفاده از فوریت خیار فسخ باشد لازم است استعلام و تحقیق شود که تجدیدنظرخواه عالم بوده که خیار فسخ فوری است یا نه و با توجه به وضع پرونده و اظهارات زوجه درباره زوج و نوع پرده بکارت زوجه و اختلاف شدید فی مابین در صورت امکان قضیه با توفق حل شود و پرونده برای رفع نقص به همان شعبه ارجاع می گردد0 (71/628/7)

مرجع : کتاب علل نقض آراءمحاکم درموضوعات احوال شخصیه ومدنی دردیوان عالی کشور
تالیف : یداله بازگیر،ازانتشارات ققنوس ،چاپ اول ، 1376

49
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
628
تاریخ تصویب :
1371/00/00
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :