جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09107644194 در تماس باشید.


پرونده کلاسه : 71/472و471/7

رای شعبه 7 دیوان عالی کشور
((تجدید نظرخواهی خانم 000]زوجه [ از دادنامه های شماره 516و517 مورخه 14/12/70 موجه نیست رد می گردد000 تجدیدنظرخواهی آقای 000 از دادنامه های فوق موجه است ، زیرا اولا" دادگاه در مورد مسکن و استقلال آن تحقیق و بررسی نکرده که رای صادر کند ونیزاگر اجتماع زن و شوهر متضمن خوف است در صورت تهیه مسکن مستقل هم خوف وجود دارد و ادر مقصود این باشد کهمسکن مستقل تهیه کند وزوج یا زوجه تمایل نداشته باشد تا زمانی که خطر وجودداردبر این رای ایرادات زیادی وارد است زیرا اولا" دادگاه از چه راهی می تواند تاریخ رفع خطر را کشف کند و ثانیا" این چنین زندگی زن و شوهری چه ارزشی دارد و ثالثا" زن احتیاج به شوهر دارد و مرد احتیاج به زن دارد و هردو دارای غریزه هستند، آیا غریره آنان را دادگاه ازچه طریقی تامین می کند و از همه بالاتر شهود فقط شهادت به وجوداختلاف و نزاع داده اند و شهادت به خوف جانی نداده اند0 رای صادره در این مورد مخدوش ونقض می گردد و پرونده به شعبه همعرض ارجاع می شود0))
(71/472و471/7)

* سابقه *

در این پرونده زوجه به خواسته طلاق و زوج به خواسته تمکین اقامه دعوی نموده اند0 دادگاه به موضوع رسیدگی و بشرح زیر رای داده است :
((درخصوص دادخواست تقدیمی خانم 000]زوجه [ به طرفیت
آقای 000]زوج [ به خواسته طلاق به استناد وکالتنامه شماره 000 مورخ 21/7/00069 به این شرح که زوج به علت اختلافات سابق وکالت داده است که خواهان با مراجعه حضور در دفترخانه خود را مطلاقه نماید از تیرماه سال هفتاد به علت تجدید اختلافات جدا ازهم زندگی می نمایند و زوج به علت عدم تفاهم و سازش اخلاقی در درخواست متقابلی به طرفیت زوجه به خواسته تمکین به شرح پرونده کلاسه 000 و با حضور در جلسات دادرسی اظهارداشته مدت بیست سال است با خواهان ازدواج نموده ودارای دوفرزند می باشد، همسرم با من تمکین و سازش ندارد ومبادرت به ترک محل زندگی اینجانب می نماید و خواستار مراجعت و و ادامه زندگی هستم ، به هیچ وجه با طلاق همسرم موافقت ندارم 0 با عنایت به جمیع محتویات پرونده و توضیحات طرفین نظر به این که زوج بادرخواست طلاق همسرش موافقت ننموده و سوءرفتار و معاشرت وی به نحوی که مانع از دوام استمرار رابطه زوجیت شود ]به نظر[ دادگاه محرز نگردیده و عدم تفاهم اخلاقی و مشاجره لفظی بین طرفین فی نفسه مجوز مطالبه طلاق ازناحیه زوجه نیست ومشارالیها دلیل دیگری برای استحقاق خود نسبت به خواسته ابراز نداشته ، لهذا دادگاه دعوی زوجه را به خواسته طلاق وارد ندانسته قرار رد دادخواست نامبرده را صادر می نمایدو در خصوص دادخواست متقابل زوج به طرفیت همسرش به خواسته تمکین زوجیت نظر به این که به لحاظ وجودرابطه زوجیت حقوق و تکالیف زوجین در مقابل یکدیگر برقرار و حسب ماده 1103 قانون مدنی زن و شوهر مکلف به حسن معاشرت با یکدیگرند با توجه به اظهارات شهود درجلسه دادگاه دایر بر ناسازگاری و مشاجره بین طرفین در حال حاضر مراجعت زوجه به منزل زوج و اجتماع آنهامتضمن خوف است و مشارالیها می تواند مسکن علیحده اختیار کند و تا زمانی که وضعیت موجود است 000 زوج مکلف به پرداخت نفقه است 0 لهذا دادگاه دعوی تمکین زوج را به جهات یاد شده وارد ندانسته مستندا" به ماده 1115 قانون مدنی قرار رد دادخواست وی را صادر می نماید0))

مرجع : کتاب علل نقض آراءمحاکم درموضوعات احوال شخصیه ومدنی
دردیوان عالی کشور
تالیف : یداله بازگیر،ازانتشارات ققنوس ،چاپ اول ، 1376

49
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
472
تاریخ تصویب :
1371/00/00
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :