جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09127614300 در تماس باشید.


پرونده کلاسه : 71/837/7)

رای شعبه 7 دیوان عالی کشور
(( تجدیدنظرخواهی 000موجه است زیرا دادگاه بدون حضورتجدیدنظر خواه و بدون تحقیق از صحت و سقم گفته های تجدیدنظر خوانده و بدون اینکه از تجدیدنظر خوانده مطالبه دلیل کند مبادرت به صدور رای کرده و العجب اینکه دادگاه مرقوم داشته و علی الظاهر خواهان می تواند نفقه خوانده را تهیه کند و خوانده نیز از منزل خواهان تامین جانی ندارد0عسر و حرج خوانده محرز و مسلم است 000 دادگاه باید توجه داشته باشد که رای قاضی لازم است مستند باشد و طریق اثبات مدعی منحصر به موارد خاصی است که در فقه و قانون تعبیر شده و فقط معنی علی الظاهر و ظاهرا" امثال اینها جزء طرق اثبات مدعی خوانده نیز از منزل خواهان تامین جانی ندارد)) و بر جمله (( خواهان می تواند نفقه خوانده را تهیه کند0)) صحیح نیست ،زیرا جمله می تواند نفقه تهیه کند)) جزء ادله تمکین و جمله (( تامین جانی ندارد)) جزء ادله عدم تمکین است 0 رای صادره قبال تایید نیست بانقض آن پرونده به شعبه همعرض ارجاع می گردد0))(71/837/7)

مرجع : کتاب علل نقض آراءمحاکم درموضوعات احوال شخصیه ومدنی دردیوان عالی کشور
تالیف : یداله بازگیر،ازانتشارات ققنوس ،چاپ اول ، 1376

49
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
837
تاریخ تصویب :
1371/00/00
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :