جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09126113429 در تماس باشید.


پرونده کلاسه : 72/306/30

رای شعبه 30 دیوان عالی کشور
((ایراد تجدیدنظرخواه ( به دادنامه مبنی بر الزام به تمکین ) وارد به نظر می رسد، زیرا دادگاه اولا" می باید در مورد سوءرفتار زوج به زوجه و اینکه شوهرش عصبانی است و شبها خودش را می زندواز طریق پلیس انتظامی و مددکاری اجتماعی بررسی و تحقیق می کرده است که زوج سوءرفتار دارد و در حد عسر وحرج می باشد یاخیر0 ثانیا" زوجه تجدیدنظرخواه ضمن دادخواست تجدیدنظرخواهی خود نوشته است (( هنگام آمیزش جنسی دفعتا" به طور مداوم حالتی به من دست میدهد که می خواهم خودم را بکشم )) و دادگاه مکلف بوده در این مورد هم موضوع را به پزشکی قانونی برای علت این ناراحتی واحیانا" تصمیم به خودکشی ارجاع می داده است و زوجین در این مورد از نظر پزشکی معاینه شوند که چنانچه اظهارات زوجه صحت داشته باشد در حد عسر و حرج می باشد یا خیر0 بنابه مراتب فوق دادنامه صادره به علت نقض رسیدگی نقض می شود0)) (72/306/30)

مرجع : کتاب علل نقض آراءمحاکم درموضوعات احوال شخصیه ومدنی دردیوان عالی کشور
تالیف : یداله بازگیر،ازانتشارات ققنوس ،چاپ اول ، 1376

49
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
306
تاریخ تصویب :
1372/00/00
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :