جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09123956043 در تماس باشید.


پرونده کلاسه : 72/17/30

رای شعبه 30 دیوان عالی کشور
(( به دادنامه تجدیدنظرخواسته ایراد وارد است ، زیرا زوجه حق تعیین محل را نداشته است و مکلف بوده که به خانه زوج که در مهرشهر کرج می باشد رفته و زندگی نماید ونیز استناددادگاه درمورد نفقه فرزند به ماده 1106 قانون مدنی صحیح نیست و باید حذف واصلاح شود دادنامه که بدون توجه به مراتب فوق اصدار گردیده است نقض می شود0)) (72/17/30)

مرجع : کتاب علل نقض آراءمحاکم درموضوعات احوال شخصیه ومدنی دردیوان عالی کشور
تالیف : یداله بازگیر،ازانتشارات ققنوس ،چاپ اول ، 1376

49
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
17
تاریخ تصویب :
1372/00/00
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :