جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121932428 در تماس باشید.


پرونده کلاسه:

نظر شعبه دیوان در نقض رای دادگاه :
(( به دادنامه تجدید نظرخواسته ایراد وارد است ، زیرا اولا" انحراف جنسی زوج موجب ایذاء و اذیت زوجه می باشدباتوجه به اینکه زوج برای انجام عمل وطی از دبر کتف زنش را بسته حاکی از سوء رفتار وی نسبت به زوجه می باشد و ثانیا" در اثر ایراد ضرب و جرح پزشکی قانونی برای زوجه به مدت دو هفته گواهی طول درمان تعیین کرده و حاکی از سوء رفتار زوج نسبت به زوجه می باشدو دادنامه که بدون توجه به مراتب فوق اصدار گردیده است نقض 000))می گردد0

مرجع : کتاب علل نقض آراءمحاکم درموضوعات احوال شخصیه ومدنی دردیوان عالی کشور
تالیف : یداله بازگیر،ازانتشارات ققنوس ،چاپ اول ، 1376

49
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
1371
تاریخ تصویب :
1371/00/00
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :