جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09136888863 در تماس باشید.


پرونده کلاسه : 72/9/7

رای شعبه 7 دیوان عالی کشور
(( با توجه به اینکه زوجین هر دو شاغل و نسبتا" شغل آبرومندی دارند، زوجه نیز فرهنگی و ]کارمند[ آموزش و پرورش ]است [زوج هم کارمند فرمانداری و به اقرار خودش دهدار و سرپرست حدودچهل روستا ]است [ و هفته ای چند روز در دانشگاه تدریس می کند، لازم است تحقیق بعمل آورد که منزل پیشنهادی زوج که یک اتاق مستقل در منزل پدرش در اختیار همسرش قرار می دهد مناسب شان زوجه می باشد یانه 000 )) (72/9/7)

مرجع : کتاب علل نقض آراءمحاکم درموضوعات احوال شخصیه ومدنی دردیوان عالی کشور
تالیف : یداله بازگیر،ازانتشارات ققنوس ،چاپ اول ، 1376

49
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
9
تاریخ تصویب :
1372/00/00
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :