جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09127296881 در تماس باشید.


پرونده کلاسه : 71/737/7

رای شعبه 7 دیوان عالی کشور
(( با توجه به محتویات پرونده ملاحظه می شود اخطاریه ابلاغ شده خواهان مربوط به جلسه مورخه 000 ضمیمه پرونده نمی باشد بنابراین با عدم احراز خواهان از وقت دادرسی صدور قرار ابطال دادخواست خواهان صحیح و قانونی نبوده است ،000 قرار تجدیدنظرخواسته 000)) نقض می گردد0(71/737/7)

مرجع : کتاب علل نقض آراءمحاکم درموضوعات احوال شخصیه ومدنی دردیوان عالی کشور
تالیف : یداله بازگیر،ازانتشارات ققنوس ،چاپ اول ، 1376

49
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
737
تاریخ تصویب :
1371/00/00
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :