جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121932428 در تماس باشید.


پرونده کلاسه : 71/380/30

رای شعبه 30 دیوان عالی کشور
(( به دادنامه 000ایراد وارد است زیرا زوجه 000ضمن دادخواست نوشته است زندگی با پدر ومادر شوهرم به هزچ وجه برایم امکان ندارد و در دادگاه نیز این مطالب و خواسته را تکرار کرده و گفته است حاضر نیستم به خانه ای که شوهرمخ با پدر و مادرش زندگی می کند بروم و باید خانه دیگری را اجاره نماید000وتقاضای خانه جداگانه را نموده است و این تقاضای زوجه حق قانونی و شرعی وی می باشد و دادنامه ای که بدون توجه به مراتب فوق اصدار یافته است نقض 000))
می گردد0(71/380/30)

مرجع : کتاب علل نقض آراءمحاکم درموضوعات احوال شخصیه ومدنی دردیوان عالی کشور
تالیف : یداله بازگیر،ازانتشارات ققنوس ،چاپ اول ، 1376

49
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
380
تاریخ تصویب :
1371/00/00
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :