جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121121944 در تماس باشید.


پرونده کلاسه : 71/28/7

رای شعبه 7 دیوان عالی کشور
(( تجدید نظرخواهی (زوج ) از دادنامه 000 موجه است زیرا در دادنامه آمده است خواهان تلویحا" به خوانده اجازه داده در دانشگاه تربیت معلم شرکت کند و بر دادگاه لازم بود توجه داشته باشد اگر شوهر صریحا" هم اجازه بدهد حق دارد از اجازه خودعدول کند، بودن زوجه در تهران و زوج در ارومیه منافات با تمکین دارد،رای صادره 000نقض 000)) می گردد0 (71/28/7)

مرجع : کتاب علل نقض آراءمحاکم درموضوعات احوال شخصیه ومدنی دردیوان عالی کشور
تالیف : یداله بازگیر،ازانتشارات ققنوس ،چاپ اول ، 1376

49
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
28
تاریخ تصویب :
1371/00/00
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :