جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09132198072 در تماس باشید.


پرونده کلاسه : 71/409/30

رای شعبه 30 دیوان عالی کشور
((اصولا" اختلاف در خصوص محل سکنی نیست که زوج ملزم به تهیه منزل مستقل شده است 0 خواهان اعلام نموده که همسرش برای ادامه تحصیل به تهران رفته و تمکین نمی نماید و در پایان تقاضانموده از ادامه تحصیل وی جلوگیری شود0 از طرفی زوجه مدعی است که ازدواج آنها مشروط به ادامه تحصیل بوده و زوج تعهد نموده است در صورتی که در دانشگاه قبول شود از ادامه تحصیلش جلوگیری ننماید که به خواسته طرفین توجه نشده و در این خصوص رسیدگی بعمل نیامده است 0 بنابه مراتب و به لحاظ نقص در رسیدگی حکم تجدید نظرخواسته 000 نقض 000)) می گردد (71/409/30)

مرجع : کتاب علل نقض آراءمحاکم درموضوعات احوال شخصیه ومدنی دردیوان عالی کشور
تالیف : یداله بازگیر،ازانتشارات ققنوس ،چاپ اول ، 1376
49

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
409
تاریخ تصویب :
1371/00/00
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :