جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121591023 در تماس باشید.


پرونده کلاسه : 71/458/30

رای شعبه 30 دیوان عالی کشور
(( رونوشت عقدنامه پیوست نشده تا شغل زوجه معین گردد0هر چند زوج اقرار دارد به هنگام ازدواج مشارالیها درنهضت به کار اشتغال داشته ، در صورتی که ازدواج ]مبتنی [ بر اشتغال باشدزوجه میتواند به کار و با انجام وظایف زوجیت ادامه دهد که نیاز به تحقیق و رسیدگی دارد0 بنابه مراتب و وارد نبودن ماده استنادی دادگاه حکم تجدیدنظرخواسته نقض 000)) می گردد0(71/458/30)

مرجع : کتاب علل نقض آراءمحاکم درموضوعات احوال شخصیه ومدنی دردیوان عالی کشور
تالیف : یداله بازگیر،ازانتشارات ققنوس ،چاپ اول ، 1376

49
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
458
تاریخ تصویب :
1371/00/00
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :