جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09122171024 در تماس باشید.


پرونده کلاسه : 71/938/30

رای شعبه 30 دیوان عالی کشور
(( به دادنامه تجدیدنظر خواسته ایراد وارد است ، زیرا اولا" دوشیزه 000 باکره می باشد و فقط استحقاق نصف مبلغ مهریه را دارد0 ثانیا" مشارالیها باکره می باشد ]طلاق [ هم طلاق بائن است ]نه رجعی [ و هم نفقه ایام عده ندارد دادنامه که بدون توجه به مراتب فوق اصدار یافته است نقض و رسیدگی مجددآن به یکی دیگرازشعب دادگاههای 000 ارسال می گردد0)) (71/938/30)

* سابقه *

در این پرونده زوج به طرفیت زوجه به خواسته طلاق و زوجه به طرفیت زوج به خواسته نفقه طرح دعوی نموده اند، زوج توضیح داده است که (( در سال 68با خوانده ازدواج نموده ایم ، تا کنون عروسی نکرده ایم 0خوانده در منزل پدر خود به سر می برد0 طی این مدت به دلایل گوناگون و عدم تفاهم اخلاقی امکان زندگی مشترک به وجود نیامده تقاضای طلاق دارم 0
زوجه توضیح داده است (( در سال 68 با خوانده ازدواج کرده ام 0 مراسم زناشویی انجام نگرفته طبق ماده 1085 قانون مدنی تقاضای نفقه برابر نظر کارشناس را دارم 0))
دادگاه به موضوع رسیدگی کرده زوج مطالب خود را تکرار کرده و اضافه نموده که ((مهریه را ندارم نقدبدهم 0 می توانم ماهانه دوهزار تومان بدهم 0)) دادگاه پیشنهاد سازش کرد0 زوج اظهار کرد(( امکان ادامه زندگی مشترک نیست 0)) زوجه اظهارکرد(( من راضی به طلاق نیستم 0 من از شوهرم مطالبه نفقه را دارم 0 از تاریخی که ازدواج کرده ام نفقه نداده است 0))
دادگاه قرار ارجاع امر به داوری را صادر می نماید0 داوران هر یک شرحی نوشته اند و موفق به سازش نشده اند0 دادگاه درتاریخ 9/3/71 پرونده را با حضور زوجین رسیدگی نمود0 زوج مطالب جلسه گذشته دادگاه را تکرار کرد و اضافه کرد(( مهریه ایشان را نقد ندارم بدهم ماهی سی هزار ریال به اقساط می دهم 0)) زوجه اظهارکرد(( من راضی به طلاق نیستم ، اگر می خواهد طلاق بدهد باید مهریه را نقد بدهد0 بابت نقفه از ایشان شکایت دارم 0 دادسرا ماهانه سی وپنج هزار ریال تعیین کرده و تا تاریخ 20/6/70 پرداخت کرده ، ولی از آن تاریخ به بعد نداده است 0))
دادگاه اقدام به صدور رای می نماید و به شرح دادنامه وبه استناد ماده 1133 قانون مدنی وتبصره 2 از ماده 3 لایحه تشکیل دادگاههای مدنی خاص به زوج اجازه داده است با پرداخت مبلغ یکصد و پنجهزار ریال نفقه ایام عده و پرداخت نسف مهریه مافی القباله زوجه اش را به طلاق رجعی مطلقه نماید و بقیه مهریه را طبق مقررات قانونی مطالبه نماید و در مورد درخواست نفقه زوجه دادگاه به استنادمواد 1106 و1107 قانون مدنی زوج را از تاریخ 30/6/70 تا زمانی که همسرش را مطلقه نکرده است ماهانه مبلغ سی و پنجهزار ریال در حق زوجه محکوم می نماید0
پس از ابلاغ دادنامه زوج از رای صادره تقاضای تجدیدنظرمی نماید و شرحی ضمن لایحه اعتراضیه اش می نویسد که ((اینجانب با خوانده عقد نموده ام و هیچگاه زندگی مشترک نداشته ایم 0 به علاوه خوانده نسبت به وصول مهریه خود از طریق اجرای ثبت اقدام نموده است و درمورد نفقه نوشته است همسرم حتی یک روز نیز تمکین نکرده است و سی و پنجهزار ریال مبلغی سنگین می باشد0))

مرجع : کتاب علل نقض آراءمحاکم درموضوعات احوال شخصیه ومدنی دردیوان عالی کشور
تالیف : یداله بازگیر،ازانتشارات ققنوس ،چاپ اول ، 1376

49
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
938
تاریخ تصویب :
1371/00/00
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :