جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09120879360 در تماس باشید.


پرونده کلاسه : 70/234/7

رای شعبه 7 دیوان عالی کشور
(( درباره تجدید نظرخواهی آقای 000 از دادنامه های 000 با توجه به محتویات پرونده و اقرارهای مکرر و بانو 000 که منزل زوج را ترک کرده و بی اجازه شوهر به اصفهان رفته و درواقع تمکین نکرده و مستحق نفقه نیست تجدیدنظرخواهی موجه دادنامه در مورد ایشان می گردد0 اما در مورد دوشیزگان 00020001 نظر به این که بدون دادخواست وطی لایحه تقاضای نفقه کرده اند، دادگاه حق رسیدگی نداشته و حکم به بطلان رای صادر می شود و تجدید نظرخواهی موجه است ، اما در مورد بقیه فرزندان نابالغ حق حضانت باپدراست و کرارا" اظهار داشته در منزل وی ] به روی [ آنان باز است 0 حکم بدون رسیدگی صادر شده نقض می گردد و نقص حکم در مورد نفقه تایید و در مورد تمکین پرونده برای رسیدگی مجدد به شعبه دیگر دادگاه 000ارجاع می شود0)) (70/234/7)

* سابقه *

در این پرونده زوجه به طرفیت زوج به خواسته تعیین تکلیف و مطالبه نفقه خود وچهارفرزندش دادخواست تقدیم دادگاه نموده است 0 متعاقبا" زوج هم به طرفیت زوجه اش به خواسته گواهی عدم امکان سازش دعوی نمده است 0 در جریان رسیدگی دوشیزگان 1و2 فرزندان زوجیه به طرفیت پدرشان دادخواست به خواسته پرداخت نفقه وهزینه تحصیل و بهای البسه و کتاب و استرداد کوپن ارزاق به دادگاه تقدیم داشته اند0 دادگاه به موضوع رسیدگی و با اعلام ختم رسیدگی چنین رای داده اند0
((با توجه به محتویات پرونده هاواظهارنظر کارشناس منتخب که نفقه زوجه را ماهیانه مبلغ دوهزار و پانصد تومان تعیین نموده و همچنین در مورددودختربه نامهای 000و000 ماهیانه چهارهزار تومان تعیین کرده وبا توجه به توافق زوجین 000 دادگاه من حیث المجموع به استناد ماده 1206 قانون مدنی زوج را ملزم به پرداخت ماهیانه به مبلغ هشت هزار تومان از تاریخ تقدیم دادخواست 27/11/1367 لغایت تاریخ صدور حکم بابت نفقه گذشته زوجه و چهار فرزند مشترک می نماید و همچنین زوج ملزم به پرداخت نفقات آینده فرزندان ماهیانه پنجهزاروپانصد تومان به طور مستمر می باشد0 ضمنا" زوج ملزم به پرداخت نفقه آینده تا تاریخ 1/4/70 موقع تعطیلات مدارس به همسرش ماهیانه دوهزار وپانصد تومان وتهیه مسکن مناسب با لوازمات برای همسرش می باشد0 همچنین زوجه ملزم به تمکین بعد از تعطیل مدارس از شوهرش می باشد0در صورت عدم تمکین زوجه از زوج حق دریافت نفقه آینده از تاریخ 1/4/70 به بعد را نخواهد داشت 0 ضمنا" در مورد طلاق با توجه به اینکه زوج از خواسته خود منصرف شده به استناد ماده 289 قانون آئین دادرسی مدنی قرار سقوط دعوی خوهان صادر و اعلام می گردد0))

مرجع : کتاب علل نقض آراءمحاکم درموضوعات احوال شخصیه ومدنی دردیوان عالی کشور
تالیف : یداله بازگیر،ازانتشارات ققنوس ،چاپ اول ، 1376

49
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
234
تاریخ تصویب :
1370/00/00
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :