جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09123956043 در تماس باشید.


پرونده کلاسه : 70/749/7

رای شعبه 7 دیوان عالی کشور
(( در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای 000 به طرفیت خانم 000 نسبت به دادنامه شماره 168 6/5/70 با توجه بشرح دادخواست تجدیدنظچ خواهی به این که سن دختران یکی 15 ساله و دیگری 13 ساله ]است [ و دختر در سن 9 سالگی کبیر محسوب می شود0 از نظر شرع دختر که به سن 9سال تمام رسید بالغ می باشد ]او[ در انتخاب سکونت و مطالبه نفقه باید خودشان اقدام نمایند0 پسر هم بعد از 2 سال حضانت وی با پدر است 0 چون دادگاه در مودر ملاحظه سن فرزندان مشترک تحقیق ننموده از این جهت دادنامه مخدوش است هیئت شعبه با موجه دانستن درخواست تجدیدنظر000قرارنقض دادنامه راصادرمی نماید0))(70/749/7)

* سابقه *

در این پرونده زوجه به طرفیت زوج دادخواست به خواسته نفقه از قرار ماهی چهل هزارریال تقدیم دادگاه می نماید و شرح می دهد که ((اینجانبه عیال شرعی و قانونی خوانده هستم و دارای سه فرزند مشترک می باشم 0 به علت اختیار نمودن زن دوم از تامین نفقه من کوتاهی می نماید0 با این که در حضور عده ای از معتمدین متعهد گردیده که ماهی چهل هزار ریال پرداخت نماید، متاسفانه با این که دو ماه از این قرارمی گذردنفقه پرداخت ننموده است 0 بافرزندان در مضیق می باشم 0 از محضر دادگاه استدعا دارم ایشان را احضار نموده و حکم شایسته را در تامین نفقه خود و فرزندان دارم چون معسر هستم از پرداخت هزیه دادرسی معافیت می خواهم 0
در جلسه سوم دادگاه در تاریخ 5/5/70 در حالی که اصحاب دعوی حضور دارند، خواهان اظهار می دارد (( من به هیچ وجه حاضربه اصلاح نیستم ، من طلاق می خواهم ظاهرا" خوانده مرا طلاق نداده است 0 چون جریان در حال منازعه و مشاجره بوده است که به شورای روحاینت مراجعه کردیم در اثر کوشش زیاد شورای روحانیت توافق به طلاق و پرداخت نفقه فرزندان است 0))
خوانده اظهار داشت که ((قرارداد تنظیمی وقت نوشته که خواهان حاضر به تمکین باشد والا چه فایده دارد تنظیم قرارداد0 اگر الان خانم حاضر باشد تمکین کند من مفاد قرارداد را مو به مو اجرا خواهم کرد و خود را متعهد به اجرای آن می دانم ادعای طلاق خانم واهی و بی اساس می باشد0 زیرا طلاق مقررات دارد که به این صورت سهل و آسان نمی باشد من به هیچ وجه همسرم را طلاق نمی دهم 0چون یک فرد کشاورز هستم و در روستا زندگی می کنم استدعای رسیدگی و احقاق حق خودم را دارم و هر روز نمی توانم به دادگاه بیایم 0خواهان بهانه گیری می کند من همسر دیگر دارم که در روستای دیگر زندگی می کند0 من در آنجا یک منزل مستقل دارم حاضر نیست درآنجا زندگی کند0 من گواهان خود را آورده ام 0 از گواهان تحقیق فرمایید0))
دادگاه پس از استماع شهادت شهود ومندرج نمودن آن درصورتجلسه و بررسی ختم رسیدگی را اعلام و به شرح متن دادنامه شماره 168 6/5/70 مبنی بر رد دعوی خواهان نسبت به نفقه خودش جهت عدم تمیکن و پرداخت نفقه سه فرزند از تاریخ ابلاغ حکم از قرار هرماه سه هزار تومان حکم صادر و اعلام می دارد0

مرجع : کتاب علل نقض آراءمحاکم درموضوعات احوال شخصیه ومدنی دردیوان عالی کشور
تالیف : یداله بازگیر،ازانتشارات ققنوس ،چاپ اول ، 1376

49
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
749
تاریخ تصویب :
1370/00/00
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :