جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09120899917 در تماس باشید.


پرونده کلاسه : 73/2102/7

رای شعبه 7 دیوان عالی کشور
در این پرونده دو نفر از فرزندان آقای ((الف )) به طرفیت وی به خواسته مطالبه نفقه از تاریخ 12/9/71 الی صدورحکم دادخواستی تقدیم دادگاه نموده اند0
دادگاه با تعیین وقت و دعوت طرفین و رسیدگی لازم ختم رسیدگی را اعلام و بشرح متن دادنامه شماره 24308/4/72 مبنی بر پرداخت نفقه خواهانها از قرار هر ماه پنجهزار تومان از تاریخ 12/9/71 الی 24/4/72 که تقریبا" هفت ماه می باشد مجموعا" سی و هفت هزار تومان می شود صادر می نماید که پرونده مذکور به تقاضای خوانده به دیوان عالی کشور ارسال می شود0
نظر شعبه دیوان در نقض رای دادگاه :
(( در خصوص تجدیدنظرخواهی 000 به طرفیت فرزندانش آقای 000 و خانم 000 نسبت به دادنامه شماره 000 24/4/72 صادره از شعبه 000 دادگاه 000مبنی بر پرداخت نفقه فرزندانش اقای 000 و خانم 000نظر به اینکه دادگاه تحقیقات از وضع مالی خوانده بعمل نیاورده و همچنین تحقیقات از افرادی که تحت تکفل خوانده است انجام نشده است و نیز تحقیقات از وضع آنها که آیا کاری که موجب کفایت مخارج ایشان را می نماید دارند یا خیر0ضمنا" تحقیق ازحقوق خوانده انجام داده شود0 بنابراین پرونده نقص تحقیقات دارد و پرونده به همان شعبه جهت انجام تحقیقات یاد شده ارسال می گردد0)) (73/2102/7)

مرجع : کتاب علل نقض آراءمحاکم درموضوعات احوال شخصیه ومدنی دردیوان عالی کشور
تالیف : یداله بازگیر،ازانتشارات ققنوس ،چاپ اول ، 1376

49
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
2102
تاریخ تصویب :
1373/00/00
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :