جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121978853 در تماس باشید.


پرونده کلاسه : 70/389/7

رای شعبه 7 دیوان عالی کشور
(( درباره تجدیدنظرخواهی آقای 000 با توجه به اظهارات زوجه در جلسه 15/11/68 برگ 15 سطر13و14 شوهرم را دوست می داشتم ولی حالااو را دوست ندارم و نمی توانم با او زندگی کنم و نیز با توجه به این که زوجه مدتها در منزل زوج بوده علی القاعده زوج انفاق کرده است 0 بنابراین بر فرض خانم استحقاق نفقه را داشته باشد استحقاق نفقه به مدت هیجده ماه بلادلیل است و در قسمت مدت نفقه تجدینظرخواهی موجه است و با تائید رای در ثبت حکم طلاق نسبت به نفقه و مدت و زمان نقص و رسیدگی به شعبه همعرض ارجاع می شود0)) (70/389/7

* سابقه *

در این پرونده روج به طرفیت زوجه به خواسته تمکین و زوجه به طرفیت شوهرش به خواسته پرداخت خرجی معوقه طرح دعوی نموده اند0در جریان دادرسی زوج خواسته خود را از تمکین به طلاق تغییرداده است 0 دادگاه پس از رسیدگی با اعلام ختم دادرسی با توجه به اصرار زوج به طلاق و نظر به عدم توفیق دادگاه و داوربر صلح وسازش به استناد ماده 1134 با تقاضای وی موافقت می کند وچون زوجه غیرمدخوله می باشد مستحق دریافت نصف مهریه است 0 در مورد درخواست زوجه به خواسته نفقه با توجه به احراز زوجیت و حاضر بودن زوجه جهت تمکین و طفره رفتن زوج به استناد ماده 1206 قانون مدنی آقای 000 را محکوم به پرداخت نفقه از قرار ماهی یکهزار و پانصد تومان به مدت هیجده ماه نموده به زوج اجازه داده شده پس از پرداخت نصف مهریه مذکور در سند نکاحیه و نفقه معوقه همسر خود را در یکی از محاضر رسمی مطلقه نماید0
با تجدیدنظرخواهی پرونده به دیوان عالی کشور ارسال شده است 0

مرجع : کتاب علل نقض آراءمحاکم درموضوعات احوال شخصیه ومدنی دردیوان عالی کشور
تالیف : یداله بازگیر،ازانتشارات ققنوس ،چاپ اول ، 1376

49
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
389
تاریخ تصویب :
1370/00/00
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :