جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09129634649 در تماس باشید.


پرونده کلاسه : 73/2085/7

رای شعبه 7 دیوان عالی کشور
در این پرونده زوجه به طرفیت شوهرش دادخواست به خواسته حسن رفتار و پرداخت نفقه و منزل مستقل تسلیم دادگاه کرده است 0در جلسه دادرسی زوجه اظهارداشته (( در منزل پدر و مادرش زندگی می کنم 0 مادرش دخالت می کند0نفقه هم کم می دهد مجبورم خیاطی کنم ))و امثال اینها خوانده اظهار داشته ((سه دانگ منزل به نام خودم می باشد و مستقل است 0 مادر من کاری به کار او ندارد و بی جهت منزل را ترک کرده 0)) دادگاه با اعلام ختم رسیدگی مبادرت به صدور رای کرده و ضمن رای 000 مرقوم داشته زوج باید منزل مستقل و علیحده تهیه کند0 از این رای زوج تجدیدنظرخواهی کرده است 0
نظرشعبه دیوان در نقض رای دادگاه :
((تجدیدنظرخواهی آقای 000از دادنامه شماره 000 28/11/1372 000 موجه است زیرا اولا" دادگاه از تمکین و عدم تمکین زوجه تحقیق نکرده و ثانیا" از استقلال و عدم استقلال منزل زوج تحقیق نکرده ، ثالثا" دادگاه رای صادر نکرده بلکه بیان احکام الهی فرموده و رای قابلیت اجرایی ندارد0با نقض رای صادره پرونده به شعبه همعرض ارجاع می شود0)) (73/2085/7)

مرجع : کتاب علل نقض آراءمحاکم درموضوعات احوال شخصیه ومدنی دردیوان عالی کشور
تالیف : یداله بازگیر،ازانتشارات ققنوس ،چاپ اول ، 1376

49
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
2085
تاریخ تصویب :
1373/00/00
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :