جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09183364113 در تماس باشید.


پرونده کلاسه : 71/156/30

رای شعبه 30 دیوان عالی کشور
(( اعتراضات آقای وکیل تجدیدنظرخواه من حیث المجموع واردبه نظر می رسد، چه در اولین جلسه رسیدگی که ضمنا" آخرین جلسه هم بوده به علت ابهام درخواسته خواهان (زوجه ) از مشارالیها خواسته ]شده [ است تا خواسته خود را منجزا" تعیین نماید پس از تعیین ، نفقه اعلام شده 0 به منظور رفع نقص و رسیدگی در جلسه آتی وقت تجدیدبا وصول لایحه ای از زوجه دادگاه بدون رسیدگی واستماع مدافعات خوانده (زوج وکیل زوج ) مبادرت به صدور حکم نموده است که موجه نمی باشد0 بنابه مراتب حکم تجدیدنظر خواسته نقض و رسیدگی مجدد به شعبه همعرض ارجاع می شود0)) (71/156/30)

* سابقه *

اوراق پرونده حاکی است که زوجه دادخواستی بدوا" به خواسته طالق و سپس به مطالبه نفقه و مهریه به طرفیت شوهرش تقدیم دادگاه نموده است که (( متجاوز از22 ماه است که با اینجانبه ازدواج و قرار بوده که وسایل زندگی مشترک را فراهم نماید و مزا به منزل خود ببرد، ولی پس از چند روز از عقد ازدواج به مسافرت خارج کشور رفته و مرا تنها به حال خود گذاشته است 0 اوایل برایم نامه میداد بعد از مدتی نامه هایش قطع و به تلفن اکتفا نمود و پس از مدتی تلفن هم ننموده 0 با ارسال نامه ای جریان را جویاشدم برایم نامه ای سراپا ناسزا و تهمت ارسال داشته )) و در پایان پس ازذکر خلاصه ای از گذشته تقاضای طلاق نموده است 0 زوجه لایحه ای در تاریخ 25/3/70 تقدیم و ضمن اعلام آدرس همسرش در آمریکا خواسته خود را از طلاق به نفقه تبدیل نموده است 0
ضمنا" دادخواست تقابلی وکیل زوج به خواسته تمکین تقدیم که تواما" مطرح شده و مورد ریدگی قرار گرفته است 0 زوجه خواسته خود را تکرار کرده که ((زوج پس از عقد ازدواج به خارج از کشور رفته و مرا بلاتکلیف گذاشته 0 با اینکه آماده تمکین بوده ام ظاهرا" ایشان پس از رفتن از ایران پشیمان شده است 0من هنوز باکره هستم 0))
وکیل زوج اظهار داشته ((ادعای زوجه را تکذیب می کنم 0پس ازاین که زوج به خارج رفته مقدمات سفر زوجه را به آمریکا فراهم نموده ، فقط لازم است زوجه به کشور ثالث برود که بتواند ویزابگیرد)) زوجه پاسخ داده ((اولین دفعه است که چنین حرفی زده می شود0 برای رفتن به خارج موافقت زوج لازم است که ندارم 0)) وکیل زوج بیان داشته ((حاضریم زوجه را به کانادا ببریم که نزد شوهرش برود0))
دادگاه خطاب به زوجه بیان داشته که خواسته خود را صریحا" بگویید0 زوجه پاسخ داده نفقه و مهریه است 0 دادگاه زوجه را خطاب نموده ((چون خواسته مالی است به الصاق تمبر مالی اقدام کنید تا در جلسه بعد اخذ تصمیم شود0)) سپس زوجه لایحه ای به تاریخ 1/9/70 تقدیم نموده و ضمن توضیح درباره گذشته و این که (( دعوی تمکین صرفا" ادعای واهی است ، حتی یکی ازبستگان دعوتنامه برایم فرستاده بود که به آمریکا بروم ، شوهرم پس از عقد ازدواج و در مقابل دعوتنامه ، توهین و اوقات تلخی نمود و هیچ اقدامی در این مدت برای عزیمت من ننموده و خسارات زیادی به من وارد نموده است 0 به هر حال برابر ماده 1085 قانون مدنی تقاضای وصول مهریه ونفقه را دارم 0)) دادگاه دروقت فوق العاده به تاریخ 3/9/70 برابر ماده یاد شده حکم به پرداخت نفقه از تاریخ 25 /3/70 زمان مطالبه به قرار ماهی شصت هزار ریال در قبال زوجه صادر نموده است 0 وکیل زوج اعتراض کرده است که (( رعایت تشریفات قانون آیین دادرسی مدنی از حیث ابلاغ خواسته زوجه و رسیدگی در خصوص مورد ودفاع این جانب ملحوظ نگردیه است 0))

مرجع : کتاب علل نقض آراءمحاکم درموضوعات احوال شخصیه ومدنی دردیوان عالی کشور
تالیف : یداله بازگیر،ازانتشارات ققنوس ،چاپ اول ، 1376

49
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
156
تاریخ تصویب :
1371/00/00
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :