جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121978853 در تماس باشید.


پرونده کلاسه : 71/429/7

رای شعبه 7 دیوان عالی کشور
((درباره تجدیدنظرخواهی خانم 000 ازدادنامه شماره 281227/9/70 صادره از دادگاه 000 با توجه به مندرجات پرونده و ملاحظه لوایح تجدیدنظرخواه خصوصا" لایحه مورخه 14/12/70 که مرقوم داشته 1 هر گاه اجرای حکم طلاق اجتناب ناپذیر است و نظر مسوولین محترم بر تائید حکم طلاق و ویران شدن و از هم گسستن کانون زندگی می باشد، الخ اولا" خانم 000 باید توجه داشته باشد که نظر مسوولین از هم گسستن زندگی ایشان و امثال ایشان نیست ، مسوولین تابع مقررات و قوانین می باشند0ثانیا" این خود خانم 000 است که باانشاءو القای چنین کلماتی موجب گسیختن کانون زندگی می شود، همسرت شکایت کرده که او را کتک می زنی شما باید توجه داشته باشید که قرآن می فرماید: ((لتسکنواالیها000))، زن در زندگی باید موجب آرامش شوهر باشد و او را برای مواجه ]شدن [با مشکلات زندگی آماده کند و کمک او باشد، نه طوری برخورد کند که شوهر به خود اجازه بدهد در دادگاه مطرح کند که از دست زنش و نزدیکانش کتک می خورد علی ایحال این قسم 000 ]مطالب [ خارج از نشای رای است ، تذکرا" نوشته شد که انشاءالله موجب تنبه باشد0ایرادات و نواقص زیر در رای مشاهده می شودآقای 000 در جلسه 1/12/1369 برگ 16 اظهار داشته حاصل ازدواج مشترکمان یک فرزند دختر000 یک سال و ده ماهه است که چنانچه ایشان حاضرنباشد از او نگهداری کند حاضرم که از او حضانت کنم الخ 0 ولی دادگاه محترم در بند 3 دادنامه مرقوم داشته ((طرفین طفل مشترکی ندارند)) اگرچه در نوشته ها و لوایح پدر فرزند استفاده می شودکه فرزند مشترک مرده است ولی بهتر بود در صورتجلسه یا رای این مطلب منعکش باشد 2 نفقه زمان عده دو هزار تومان تعیین شده و بیان شده که ماندن تجدیدنظرخواه در منزل شوهر موجب فساد است و نیز مبلغ دو هزار تومان برا نفقه زوجه بسیار ناچیز است ،3 نفقه 27ماه ماهی دوهزار تومان تعیین شد، اولا" دادخواست نفقه در پرونده وجودندارد،ثانثا" اگر واقعا" زوجه مستحق نفقه می باشد ماهی دوهزار تومان فقط برای خورد و خوراک تنها کافی است اما مسکن و لباس ادر محاسبه شود مبلغ بالاتر می رود بنابراین رای صادره تائید می شود فقط در مورد نفقه زمان عده که بدون رسیدگی به فساد و عدم فساد صادر شده ونیز نفقه معوقه 27 ماه که چنین ناچیز است نقص می گردد و پرونده برای رسیدگی در این مورد به شعبه همعرض ارجاع می شود0)) (71/429/7)

* سابقه *

در این پرونده زوج به طرفیه زوجه اش به خواسته طلاق طرح دعوی نموده است و اظهار کرده ((طفل مشترکی داریم که یک سال وده ماهه است 0 اگر خوانده نگهداری نکند، خودم از او نگهداری می کنم 0 خوانده با طلاق مخالفت کرده و اظهار داشته ((زندگی ام رادوست دارم ))
دادگاه با تجدید جلسه سعی و کوشش خود را برای صلح و آشتی مبذول و بالاخره از داوران استمداد جسته ، داوران هم موفق به صلح و آشتی نشده اند0 ناچار دادگاه بشرح زیر مبادرت به صدور رای بر جواز طلاق کرده است :
((1 کلیه مهریه مافی القبالیه را نقدا" بپردازد0 2 نفقه ایام عده زوجه و همچنین نفقه گذشته به مدت 27 ماه از قرار ماهی بیست هزارریال جمعا" 000ریال نقدا" به زوجه بپردازد3 طرفین طفل مشترکی ندارند4 راجع به نصف دارایی زوج که در ایام زناشویی کسب نموده زوجه می تواند به دادگاه صالحه مراجعه و اثبات نمایدو سپس مطالبه کند5 در رابطه با جهیزیه و اثاثیه یاهر گونه طلبی که زوجین از یکدیگر دارند می توانندبه دادگاه 000 مراجعه و طرح دعوی نمایند0))

مرجع : کتاب علل نقض آراءمحاکم درموضوعات احوال شخصیه ومدنی دردیوان عالی کشور
تالیف : یداله بازگیر،ازانتشارات ققنوس ،چاپ اول ، 1376

49
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
429
تاریخ تصویب :
1371/00/00
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :