جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09122406368 در تماس باشید.


پرونده کلاسه : 71/951/7

رای شعبه 7 دیوان عالی کشور
در این پرونده زوج به طرفیت زوجه دادخواستی به خواسته صدور گواهی عدم امکان سازش تقدیم دادگاه نموده است 0
دادگاه پس از استماع اظهارات زوجین مبنی بر این که زوج مدعی است که من با خانم عمل زناشویی انجام نداده ام و زوجه مدعی است که ایشان عمل زناشویی ]انجام [ داده است ، قرار ارجاع امر آنان به پزشک قانونی صادر و اعلام می دارد0دادگاه پس از انجام تشریفات قانونی بشرح متن دادنامه 000 مبنی بر اجازه طلاق به زوج یا پرداخت حقوق زوجه حکم صادر و اعلام می دارد0
نظر شعبه دیوان در نقض رای دادگاه :
((تجدید نظرخواهی آقای 000از دادنامه شماره 000صادره از دادگاه مدنی خاص با توجه به مندرجات و محتویات پرونده و متن رای صادره موجه است زیرا اولا" با توجه به اختلافگویی تجدید نظر خوانده که گاهی مدعیه دخول شده وازاله بکارت را به شوهرش نسبت داده و گاهی اظهار داشته (( ضمنا" سه قبل با همسرم ازدواج کره ام که هنوز باکره می باشم ))و نیز اقرار و اعتراف خود دادگاه که مرقوم داشته بدیهی است ازاله بکارت شرط دخول نیست ]،بنابراین [ 000 رای به پرداخت کل مهریه بلادلیل است و ثانیا" اقرار دادگاه حق فرع بر دخول است و دخول مورد اختلاف است بنابراین تعیین حق به نصف مهریه صرفنظر از اینهاز نظر مقدار هم بالاست صحیح به نظر نمی رسد0 نفقه زمان عده فرع بر دخول است و دخول هم مورد تردید است 0 مقدار و مبلغ نفقه در مورد معوقه و نفقه زمان عده و نفقه آینده اختلاف دارد0 نفقه زمان گذشته ماهی سه هزار تومان تعیین شده نفقه زمان عده هم برای حدود سه ماه دوازده هزار تومان اما نفقه آینده برای هرماه پنجهزار تومان 0
زوجه زمان عده حق دارد در منزل زوج بماند و زوج ] نگهداری [ نماید مگر در صورت ایجاد فساد0 با نقض رای صادره پرونده به شعبه همعرض همعرض ارجاع می گردد0)) (71/891/7)

100 حکم باید قطعی و منجز باشد، رای تعلیقی و غیرمنجز مقررات قانونی است 0
رای دادگاه :
(( پرونده حکایت دارد که زوج نفقه به همسر خود و فرزندش نداده فقط دو برج 0زوج اظهار داشت اثایه منزل را که برده بیاورد و بیاید زندگی کندکه معلوم نیست اثاثیه متعلق به زوجه بوده یا متعلق به زوج که ازطرف دادگاه راهمایی شد که راجع به اثاثیه منزل باید از طریق دادگاه حقوقی اقدام کند این که زوجه تقاضای طلاق کرده از جهت ندادن نفقهاعتمادش از زوج سلب شده چون در جلسه اول زوجه اظهار ]کرده [ من حاضرم به ادامه زندگی 0 بناءعلی هذااز بابت ترک انفاق زوجه می تواند با در دست داشتن دادنامه مراجعه به محضر و تقاضای طلاق از همسر خود کند چنانچه زوج حاضر شد نفقه گذشته زوجه را بپردازد و اگر نفقه هسمر خود ]را[ پرداخت نکند زوجه نکند زوجه حق و حقوق خود در مقابل طلاق بذل کند محضر نیز مجاز است در اجرای صیغه طلاق و ثبت آن با شرایط صحت طلاق 000))
نظر شعبه دیوان در نقض رای دادگاه :
رای : با توجه به محتویات پرونده نظر به این که تجدیدنظر خواسته غیر منجز است یا نقض آن پرونده جهت رسیدگی مجدد به شعبه دیگر000 ارجاع می گردد0)) (71/951/7)

مرجع : کتاب علل نقض آراءمحاکم درموضوعات احوال شخصیه ومدنی دردیوان عالی کشور
تالیف : یداله بازگیر،ازانتشارات ققنوس ،چاپ اول ، 1376

49
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
951
تاریخ تصویب :
1371/00/00
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :