جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09126098403 در تماس باشید.


پرونده کلاسه : 71/1129/7

رای شعبه 7 دیوان عالی کشور
(( رای تجدیدنظر خواسته در خصوص صدور حکم برازدیادنفقه تجدید نظر خوانده وارد است ، زیرا دادگاه حق نداشته خارج از خواسته خواهان و بدون مطالبه خوانده بدوی حکم صادر نماید، نظربه اینکه این قسمت حکم ( پرداخت یکهزار تومان اضافه بر دو هزارتومان سابق ) خلاف قانون می باشد نقض بلاارجاع می شود0)) (71/1129/7)

مرجع : کتاب علل نقض آراءمحاکم درموضوعات احوال شخصیه ومدنی دردیوان عالی کشور
تالیف : یداله بازگیر،ازانتشارات ققنوس ،چاپ اول ، 1376

49
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
1129
تاریخ تصویب :
1371/00/00
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :