جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09122406368 در تماس باشید.


پرونده کلاسه : 71/1425/7

رای شعبه 7 دیوان عالی کشور
(( با توجه به مجموع محتویات پرونده نظر به اینکه دادگاه در خصوص نشوز خواهان تحقیقی بعمل نیاورده تاحقایق روشن گردد و بنا به مراتب دادنامه صادره نقض 000)) می گردد0 (71/1425/7)

مرجع : کتاب علل نقض آراءمحاکم درموضوعات احوال شخصیه ومدنی دردیوان عالی کشور
تالیف : یداله بازگیر،ازانتشارات ققنوس ،چاپ اول ، 1376

49
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
1425
تاریخ تصویب :
1371/00/00
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :