پرونده کلاسه : 71/666/30

رای شعبه 30 دیوان عالی کشور
(( با توجه به اینکه تجدیدنظرخواه در شرح دادخواست مطالبه نفقه معوقه خود را نموده غیر از مسکن و دادگاه نسبت به آن تصمیمی نگرفته و نیز یک اتاق در خانه پدر با فتوای حضرت امام رضوان الله علیه وقتی مطابقت دارد که منفرده امرافق باشد و دراین جهت تحقیق نشده بنابراین رای تجدیدنظرخواسته 000نقض 000))می گردد0(71/666/30)

مرجع : کتاب علل نقض آراءمحاکم درموضوعات احوال شخصیه ومدنی دردیوان عالی کشور
تالیف : یداله بازگیر،ازانتشارات ققنوس ،چاپ اول ، 1376

49
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
666
تاریخ تصویب :
1371/00/00
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)