جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121192093 در تماس باشید.


پرونده کلاسه : 72/120/9

رای شعبه 9 دیوان عالی کشور
(( آنچه از محتویات پرونده بخصوص لوایح تقدیمی ازناحیه خانم 000 و پاسخ آقای 000 به وی بر می آید طرفین شدیدا" نسبت به یکدیگر علاقمند هستند، منتها لجاجت و یکدندگی کهدر اغلب افراد جوان وجود دارد و شاید گفتار غرض آلود اشخاص حسودی که مانع خوشبختی زوج و زوجه جوان هستند به این مساله دمن زده است 0این مطالب از اظهارات خانم 000 در لوایح تقدیم که با تمام وجود خواستار برگشت به زندگی مشترک است و نیز پاسخ آقای 000 که از محتوای آن دلبستگی خود را به زوجه اش ابراز می دارد مشهود است و این که هرگاه ازدواج مجدد سر بگیرد رشته زندگی شمترک طرفین نیز گسسته خواهد شد0 به علاوه با توجه به این که زوجه مصرا" خواهان برگشت به خانه شوهر و ادامه زندگی با اوست موجبی جهت عسر و حرج زوج نیست تا ازدواج مجدد نماید، لذا با توجه به مراتب رای مورد تجدید نظر نقض و رسیدگی مجدد به دادگاه 000ارجاع می گردد0)) (72/120/9)

* سابقه *

خلاصه جریان پرونده آقای 000 طی دادخواستی که به طرفیت خانم 000 زوجه اش به دادگاه تقدیم داشته که خوانده همسر شرعی و قانونی اوست از ادامه زندگی مشترک امتناع می ورزد و خواستار صدور حکم به ازدواج مجدد خود شده است 0 شهود اقامه شده از ناحیه وی نیز به صحت ادعا و امکان مالی او جهت اداره دو همسر گواهی داده اند0 خوانده نیز در محضر دادگاه اظهار داشته شوهرش وی رااذیت می کرده و در ضمن خواسته های غیرمنطقی و غیرمعقول ازوی داشته است 0 دادگاه پس از رسیدگی چنین رای داده است 0
((در خصوص دادخواست تقدیمی آقای 000 فرزند قاسم به طرفیت خانم 000 فرزند000به خواسته صدورحکم ازدواج مجدد با توجه به این که تمکن مالی زوج به موجب اظهارات گواهان در جلسه دادگاه محرز و ثابت است و از طرفی چون تقاضای مدعی با موازین شرعی کاملا" انطباق دارد به همین جهت دادگاه با قبول صحت ادعای خواهان رای به ازدواج مجددخواهان صادر و اعلام می دارد0))
خوانده از این رای تجدیدنظر خواسته و در لوایح مفصلی که به دادگاه تقدیم داشته مفادا" خواستار انصراف شوهرش از ازدواج مجدد و برگشت به زندگی قبلی خود شده است بخصوص این که در پایان لایحه به فرمایش پیغمبر اسلام (ص ) منفورترین کارها نزد من طلاق است اشاره نموده است 0

مرجع : کتاب علل نقض آراءمحاکم درموضوعات احوال شخصیه ومدنی دردیوان عالی کشور
تالیف : یداله بازگیر،ازانتشارات ققنوس ،چاپ اول ، 1376

49
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
120
تاریخ تصویب :
1372/00/00
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :